Home

Elektromagnetické záření a vlnění

Pole magnetické budí pole elektrické a naopak. Elektromagnetickou vlnu lze popsat: 2. 6. Elektromagnetické záření. λ- vlnová délka: jednotka 1 m • 1 nm (nanometr)=10-9 m • 1 pm (pikometr)=10-12 m λ=. c f. • vlnová délka = vzdálenost mezi dvěma sousedními vrcholy vlny Elektromagnetické vlnění a záření Elektromagnetické spektrum je škála elektromagnetického vlnění. Ukazuje různé druhy elektromagnetického vlnění (záření - kratší vlnové délky). Elektromagnetické vlnění - má dvě navzájem neoddělitelné složky elektromagnetické vlny, šíření elektromagnetické vlnění prostorem, odraz, lom, ohyb, interference) 3. Spektrum elektromagnetického vlnění (podstata elektromagnetického vlnění, rozdělení podle vlnových délek, jejich charakterizace a vznik) Elektromagnetické záření tepelných zdrojů (tepelné záření a teplota, zákony. 6.1 Elektromagnetické vlny a záření . 1. Jakou rychlostí se šíří elektromagnetická vlna ve vzduchu? 30 km/s 300 000 km/s 3 000 000 km/s Které z těchto vlnění má nejmenší vlnovou délku? ultrafialové záření rentgenové záření.

 1. Elektromagnetické vlnění (záření) je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole, přičemž se vlnění šíří prostorem rychlostí světla. Pro člověka nejdůležitějším typem elektromagnetického vlnění je světlo. Elektormagnetickou vlnu lze popsa
 2. Elektromagnetické pole, podobně jako jiná pole, má energii, která se může šířit prostorem v podobě vlnění. Ve stejnorodém prostředí mají elektromagnetické vlny kulový tvar. Na rozdíl od mechanického vlnění nepotřebuje elektromagnetické vlnění ke svému šíření žádné látkové prostředí a šíří se tedy i vakuem
 3. Elektromagnetické spektrum - škála elektromagnetického vlnění. Ukazuje různé druhy elektromagnetického vlnění podle vlnové délky (záření - kratší vlnové délky)
 4. Světlo je příčné elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu rozsah 380 nm - 790 nm. Rozsah těchto vlnových délek zachytíme lidským okem. Proto hovoříme o viditelném světle. Elektromagnetické vlnění která má vyšší, případně nižší vlnovou délku než viditelné světlo označujeme jak
 5. Druhy elektromagnetických vln Elektromagnetické záření můžeme rozdělit na ionizující a neionizující záření. Ionizující záření (rentgenové záření a záření gama) má destruktivní účinky na tkáně a lidský organismus. Zhoubné účinky ionizujícího záření byly prokázány a o jeho škodlivosti nikdo nepochybuje

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Elektromagnetické záření o vlnové délce λ (ve vakuu) má frekvenci f a jemu připisovaný foton má energii E. Vztah mezi nimi vyjadřují následující rovnice - elektromagnetické - energie, která se přenáší prostorem ve formě elektromagnetických vln, při elektromagnetickém vlnění se mění elektromagnetické pole, kmitají vektory E (intenzita el. pole) a B (mag. indukce), př. světlo, radiové vlny, UV záření . Podmínky vznik

Vznik elektromagnetického vlnění; zápis do sešitu; aplet znázorňující vznik elektromagnetického vlnění (Phet); Elektromagnetická vlna; zápis do sešitu; aplet popisující rovinně polarizovanou elmag vlnu (Walter Fendt); video popisující elektrické a magnetické pole rovinné vlny (Aldebaran.cz) - mpeg, 2 MB; aplet znázorňující vznik elektromagnetického záření za. Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ . ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. 3.12.1 | Základní pojmy 3.12.2 | Elektromagnetický oscilátor 3.12.3 | Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru 3.12.4 | Nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru 3.12.5 | Vznik elektromagnetického vlnění Elektromagnetické spektrum zahrnuje elektromagnetické záření (vlnění) všech vlnových délek. Spektrum může být nazýváno Maxwellova duha. Elektromagnetické záření (vlnění) [upravit | editovat zdroj Jak spolehlivě eliminovat elektrosmog a elektromagnetické záření a vlnění ve vašem domě a okolí? Jaká je nejlepší ochrana proti tomuto tichému zabijákovi? A jaký je jeho škodlivý vliv na Vaše zdraví? Zjistěte více o jeho negativním působení na Vaše tělo a Váš organismus Sluneční záření je elektromagnetické vlnění o spektru vlnových délek, které před vstupem do zemské atmosféry připomíná spektrum absolutně černého tělesa o povrchové teplotě cca 6000 K. Sluneční spektrum se obvykle dělí na tři hlavní části a podle toho rozlišujeme

Vlastnosti elektromagnetického vlnění

EMP jako záření je charakterizováno vlnovou délkou, frekvencí a intenzitou magnetického a elektrického pole. Má vlnově korpuskulární charakter, chová se tedy jako vlnění i jako hmotné částice Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ » ***Druhy elektromagnetického vlnění « » ***Druhy elektromagnetického vlnění. Rozsah vlnových délek. Druh záření. Zdroj v přírodě. Umělý zdroj.

Rozdělení elektromagnetického záření. Elektromagnetické záření je časově a prostorově, periodicky se měnící elektromagnetické pole, jehož charakter závisí na povaze vlnění. V praxi se jedná o děj, při kterém se přenáší elektromagnetická energie ze zdroje k danému spotřebiči Zdroje elektromagnetického vlnění Zdojem EMV je zrychlený pohyb náboje Elektromagnetické záření je uvolňováno v kvantech o energii J hc E hf O FOTON. 1. Je to prostředí, které má vlastnosti jako je permitivita = 8,85 . 10-12 C2N 1m-2 permeabilita = 4π. 10-7 m kg C- Elektromagnetické vlnění - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol jak elektromagnetickÉ zÁŘenÍ vznikÁ elementární dipól při pohybu dvou částic s opačným nábojem se mění i elektrické pole, které je obklopuje, s to tak, jak znázorňuje obrázek níže

Elektromagnetické vlnění. Radiové vlny. Mikrovlny. Infračervené záření. Viditelné světlo. Ultrafialové světlo. Rentgenové záření. Záření Gama . Elektromagnetické spektrum je škála elektromagnetického vlnění. Ukazuje různé druhy elektromagnetického vlnění (záření - kratší vlnové délky). Elektromagnetické. •Je uren k vyvození uiva celku Elektromagnetické záření, k zavedení přehledu elektromagnetických vln ve fyzice v 9. roníku. •Materiál je souástí tematického okruhu Elektromagnetické a světelné děje. •Materiál vznikal ze zápisů a příprav autora prezentace v lednu 2012 Látky všech skupenství vyzařují elektromagnetické vlnění, jehož vznik souvisí s neuspořádaným pohybem elektricky nabitých částic v elektronových obalech jejich atomů. Takové záření označujeme jako tepelné záření. Je-li teplota látky nižší než 525 °C, není toto záření viditelné a leží v infračervené oblasti

Každé elektromagnetické záření je charakterizováno vlnovou délkou, která určuje jeho vlastnosti. Přechody mezi jednotlivými zářeními jsou plynulé a často se i překrývají. Základní rozdělení (spektrum elektromagnetického záření) Elektromagnetické pole (EMP) je přesně definováno fyzikálními veličinami: intenzita elektrického pole E [V/m], Watt na kilogram tělesné váhy udává, kolik elektromagnetického záření, vyzařovaného mobilem, je pohlceno hlavou a přeměněno v teplo. Současná maximální povolená hodnota je 2 W/kg

Video: Elektromagnetické vlnění a záření, F - Fyzika - - unium

6.1 Elektromagnetické vlny a záření - webzdarm

elektromagnetické oscilátory, jejichž základní souástí je cívka a kondenzátor. Vlastnosti oscilátoru však mže mít i atom látky. Zmny jeho energie jsou provázeny vznikem elmg. vlnní, které známe pedevším jako svtlo. Elektromagnetické vlnní pedstavuje dj vzájemných pemn elektrické a magnetické složky pole Elektromagnetické vlnění je šíření elektrického a magnetického pole prostorem. Obě pole se vzájemně vyvolávají a šíří se prostorem současně. Vzniká tak vlnění příčné. Toto vlnění se šíří rychlostí asi 300 000 kms-1 a je popsáno vlnovou délkou. Světlo je elektromagnetické vlnění, které má vlnovou délku. 5.3 Elektromagnetické vlny . 5.3.1 Rovinná elektromagnetická vlna . V nauce o vlnění se zavádí pojem postupné rovinné vlny. Tato vlna popisuje takový stav neomezeného spojitého prostředí, kdy hodnota určité veličiny f, vyjadřující lokální vlastnosti tohoto prostředí, závisí na čase t a poloze r podle funkce typu Elektromagnetické vlnění download report. Transcript Elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické vlny a záření. Skotský fyzik James Clerk Maxwell.

Je elektromagnetické záření a elektromagnetické vlnění to stejné? Ptám se proto, protože jsem našel, že záření je takové vlnění, které má vlnovou délku menší než 1 m, ale zdá se mi to nějaké podivné. Díky. Offline (téma jako vyřešené označil(a) holyduke) #2 20. 04. 2015 21:5 Elektromagnetické vlnění se šíří rychlostí světla c=300 000 km/s. Základní veličiny λ-vlnová délka Jednotka 1m 1nm (nanometr)=10-9m 1pm (pikometr)=10-12m f - kmitočet (frekvence) f=c/λ Jednotka 1 Hz (1 hertz) Kmitočet udává kolik kmitů vykoná těleso za 1s Elektromagnetické vlnění(jinak: elektromagnetické záření) má dvě navzájem neoddělitelné složky. Elektrickou složku charakterizuje vektor intenzity elektrického pole E, magnetickou složku vektor magnetické indukce B

Elektromagnetické spektrum je schématické znázornění elektromagnetického záření (vlnění) od nejkratších vlnových délek po nejdelší. Elektromagnetické záření nás obklopuje na každém kroku, využíváme jej, ale rovněž nám může i škodit. Vlny se liší svojí energií, vlnovou délkou a frekvencí Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění s velmi krátkou vlnovou délkou, která je více než tisíckrát kratší než vlnová délka viditelného světla. Záření bylo nazváno podle svého objevitele, německého fyzika Wilhelma Conrada Röntgena. Zdrojem rentgenového záření je obvykle elektronka, nazývaná rentgenka

Elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické vlnění s ještě menšími vlnovými délkami (méně než 0,1 . nm) nazýváme . záření gama. Gama záření však nevychází z elektronového obalu atomu, ale z atomového jádra. Infračervené záření . má vlnové délky od 760 do 1 mm pohlcují energii, tj. vlnění neprochází; pokud jsou svislé vlnění prochází . Odraz a ohyb elektromagnetického záření: plošný vodič je pro elektromagnetické záření překážkou vlnění se odráží; při kolmém dopadu vlnění interferuje po odrazu s dopadající vlnou vzniká stojaté vlnění

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ -Děj, při kterém se přenáší energie od zdroje ke spotřebiči. Jeho zdrojem může být: 1) vodič, kterým protéká střídavý proud o vysoké frekvenci - více než 1 MHz 2) nabitá částice (nejčastěji elektron), která se pohybuje se zrychlením: a)tepelný pohyb iontů v látkách (ionty konají v látkách tepelný pohyb → kmitají různými. Elektromagnetické záření s menší vlnovou délkou (větší frekvencí) je více pronikavé a potenciálně nebezpečnější pro lidský organismus - tzv. tvrdé záření Všechny druhy elektromagnetického vlnění vytvářejí tzv. spektrum elektromagnetického vlnění Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky nazvaný elektrodynamika, což je podobor elektromagnetismu. Infračerveným zářením, viditelným světlem a ultrafialovým zářením (viz níže) se zabývá optika. Jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařuje elektromagnetické vlnění Elektromagnetické spektrum ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické vlnění (jinak: elektromagnetické záření) má dvě navzájem neoddělitelné složky. Elektrickou složku charakterizuje vektor intenzity elektrického pole E, magnetickou složku vektor magnetické indukce B. Vektory E a B jsou navzájem kolmé, mají.

Start studying Elektromagnetické vlnění. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Na přednášce se společně seznámíme s pojmem postupně šířící se vlny a ukážeme si, že taková vlna je řešením vlnové rovnice (a ukážeme si, co to vůbec ta slav.. Elektromagnetické záření. Číhá všude. Neviditelné záření ukryté v přístrojích. V televizích, laptopech nebo bezdrátových telefonech. O elektromagnetickém záření zdaleka nevíme všechno. Hlavně o jeho vlivu na lidský organismus. Ale mohli a měli bychom vědět. Mobilní telefony mohou prý mít vliv na lidský mozek Tyto údaje porovnávali s každodenním vystavením záření. Výsledky ukazují, že neexistuje žádná souvislost mezi používáním mobilních nebo bezdrátových telefonů a poruchami zdraví - a to i v případě osob, které se popisují jako vysoce citlivé na elektromagnetické záření. Další výzkum

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY A ZÁŘENÍ. J.C.Maxwel (1831-1879) - předpověděl teoreticky. H.Hertz (1857-1894) - prakticky. Představa: kruhové vlny šířící se na vodní hladině, musí mít zdroj (hozený kámen) - u elektromagnetického vlnění je zdrojem anténa. Čím kratší je vlnová délka, tím je větší frekvence a naopak Elektromagnetické spektrum obsahuje elektromagnetické záření všech vlnových délek. Mezi vlnovou délkou λ a frekvencí f vlnění platí vztah kde c je rychlost vlnění, pro elektromagnetické záření ve vakuu, tedy rychlost světla, je c = 299 792 458 m.s-1. Elektromagnetické záření lze považovat i za proud částic, fotonů

Elektromagnetické záření - Wikisofi

Elektromagnetické vlnění Eduportál Techmani

Elektromagnetické vlnění - ITnetwork

 1. Elektromagnetické záření. Má charakter vlny nebo proudu částic (fotonů). je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole. Elektromagnetické záření vyzařují látky jako záření tepeln.
 2. Elektromagnetické vlnění má vlastnosti: a) vlnové - odraz, lom, ohyb, interference, polarizace. b) kvantové - fotoelektrický jev. Rychlost šíření ve vakuu: Spektrum elektromagnetického záření. c =3 108 m⋅ s−
 3. Gamma záření je rovněž elektromagnetické záření, nikoli částicové. O vlivech vysílačů na mozek se ve světě vedou ostré spory. Vysílač (běžný mobil) s výkonem 2W v pásmu 1800MHz (mikrovlnné trouby pracují na frekvenci asi 2500MHz) může mít v těsné blízkosti citlivých buněk docela závažný vliv
 4. Elektromagnetické spektrum Elektromagnetické spektrum obsahuje elektromagnetické záření všech vlnových délek. Mezi vlnovou délkou λ a frekvencí f vlnění platí vztah f c λ=, (20.1) kde c je rychlost vlnění, pro elektromagnetické záření ve vakuu, tedy rychlost světla, je c = 299 792 458 m.s-1

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Elektromagnetické záření=Elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické záření λ při šíření vzduchem Radiové 30 km až 30 μm Infračervené 0,3 mm až 760 nm Světelné 760 nm až 390 nm Ultrafialové 400 nm až 10 nm Rentgenové 10 nm až 1 pm Záření gama < 300 pm Není ostrá hranice, plynulé přechody a překryvy

Elektromagnetické záření: Které nám škodí? Elektřina

Sekundární vrstva je tvořena citlivou aparaturou, která detekuje elektromagnetické vlny v jejich neviditelném spektru. Třetí část (undercover) je skrytá síť, která umožňuje oděvu neviditelné elektromagnetické vlnění zpracovávat a reprezentovat ho pomocí zvukových vibrací a zároveň má reflektivní charakter Tematická oblast: Elektromagnetické záření Předmět: Fyzika 9.ročník Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Žáci si ověří znalosti získané v dané kapitole Klíčová slova: Vlnová délka, infračervené záření, ultrafialové záření, frekvence Druh učebního materiálu: Pracovní lis

PPT - Elektromagnetické vlny a záření PowerPoint

Elektromagnetické spektrum - Wikipedi

***Druhy elektromagnetického vlnění :: ME

 1. Rozdělení elektromagnetického záření :: wirelessl
 2. Elektromagnetické vlnění - vyřešené příklad
 3. Elektromagnetické záření Fyzika - Jana Klapkov
 4. Elektromagnetické vlnění - Sweb

Přehled elektromagnetického záření - FYZIKA 00

 1. Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (I) - TZB-inf
 2. Vlnění, zvuk a akustika - ITnetwork
 3. 15 ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ - Studentske
 4. Elektromagnetické kmitání a vlnění - ČT edu - Česká televiz
 5. Vznik elektromagnetického vlnění - Sweb
 6. Světlo a teplo - Galakti
Infra topení princip infrazáření | topeni-heatflow

5.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

 1. Elektromagnetické vlnění slideum
 2. Matematické Fórum / Elektromagnetické záření/vlněn
 3. www.dejvikovy.estranky.cz - ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRU
 4. Rentgenové Zářen
 5. Vlastnosti elektromagnetického vlnění
 6. Téma č. 5 - Elektromagnetické vlnění - Střední školy ..
Kmitavý pohyb (8) - Vím proč - Svět energiePPT - Radioaktivita, radionuklidy, ionizující zářeníChladniho Obrazce - Vím proč - Svět energieLaseroterapie – fyzikální pohled - FizjotechnologiaProč je moře modré | KRÁSA JACHTINGU
 • Daněk cena.
 • Koupim extazi.
 • Přátelé epizody v angličtině.
 • Dobré sushi brno.
 • You tube michal david.
 • Ayahuasca eshop.
 • Nekomedogenní kosmetika.
 • Kočkolit s vůní.
 • Zahradní oblouk bazar.
 • Španělský ptáček v rozletu.
 • Jednoduché malování na obličej.
 • Jasmin lekarsky.
 • Osteosyntéza zápěstí.
 • Stavovské divadlo pokladna telefon.
 • Listování ostrava.
 • Citově chladný člověk.
 • Soukrome skoly olomouc.
 • Bílé tečky na nose.
 • Svatý kopeček parkování.
 • Slovenska dalnicni znamka.
 • Jiří novotný spd.
 • Čím odstranit fasádní barvu.
 • Uvozovky znak.
 • Neurofibromatóza u dětí.
 • Apple ipod classic.
 • Kde koupit poppers v brně.
 • Labyrint 4 film.
 • Yprávz.
 • Maďarská slova.
 • Breno koberce praha.
 • Srovnávací test suv.
 • Typy rj45.
 • Koblihy z jogurtu.
 • Bartonella henselae quintana.
 • Katedra matematiky fsv cvut.
 • Křížová kytka.
 • Záznamová kamera na motorku.
 • Sáňky brno.
 • Best drawing programs.
 • Faktura do usa vzor.
 • Nastavení rozlišení tv samsung.