Home

Konstrukce trojúhelníku středová souměrnost

Trojúhelník je mnohoúhelník, který má přesně tři strany. Tyto strany označujeme malými písmeny, klasicky a, b, c.Trojúhelník má taktéž tři vrcholy, které značíme velkými písmeny, klasicky A, B, C.Strana a poté odpovídá úsečce BC, strana b úsečce AC a strana c úsečce AB.Strana a je vždy naproti vrcholu A, obdobně pro ostatní strany Základní postup při konstrukci trojúhelníku, když jsou zadány dvě strany a úhel jimy sevřený. Omlouvám se za přeřeknutí a malé chyby v ovládání tabule E-LEARNING - zde, Procvičení - zde, konstrukce - zde, dynamické listy - zde. O některých písmenech abecedy říkáme, že jsou souměrné podle středu. Na houpačce i fontáně vidíme, že středová souměrnost často využíváme i v praxi. Příklad : Narýsujte trojúhelník ABC a bod S, který není bodem trojúhelníku ABC

Středová souměrnost. O některých písmenech abecedy říkáme, že jsou souměrné podle středu. Na houpačce i fontáně vidíme, že středová souměrnost často využíváme i v praxi. Příklad : Narýsujte trojúhelník ABC a bod S, který není bodem trojúhelníku ABC. Narýsujte poté polopřímky AS, BS a CS OBSAH 4 Poměr, přímá a nepřímá úměrnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Určování poměru, převrácený. Konstrukce trojúhelníku. Upozornění: Obsah této sekce je možné zobrazit pouze v následujících prohlížečích: Internet Explorer 9 a vyšší, FireFox, Opera, Chrome, Safari.. Na zobrazení postupu, klikněte na tlačítko nebo na jednotlivé kroky prezentace

Konstrukce obrazců ve středové souměrnosti Středová souměrnost je zobrazení, které je určeno bodem, který nazýváme střed souměrnosti. Obvykle se značí S. Zápis: S ( S ) : A → A´ Čteme: obrazem bodu A ve středové souměrnosti je bod . Střed souměrnosti je samodružný bod. To znamená, že vzor je totožný s obrazem Střední příčky. Střední příčkou trojúhelníku rozumíme každou z úseček spojujících středy stran trojúhelníku. Konkrétně u ABC jsou to úsečky S a S b, S a S c, S b S c, kde např. S a je střed strany a.Střední příčky dělí trojúhelník na čtyři navzájem shodné, s původním podobné trojúhelníky Je dán bod S.Středová souměrnost se středem S je shodné zobrazení, které každý bod X různý od bodu S zobrazí na bod X´ tak, že bod S je středem úsečky XX´, a bod S zobrazí na bod S´ = S. Středovou souměrnost se středem S značíme S(S), bodům X a X´, jejichž role jsou rovnocenné, říkáme souměrně sdružené.. Bod S nazýváme středem středové souměrn Osová souměrnost. Příklad 1 : Středová souměrnost . Na hranici trojúhelníku stanovte takové body X, Y, (Davidová 2 - př.r1, str. 34 - zadání je oproti Davidové konkrétní, aby konstrukce hezky vycházela) Konstrukce. Příklad 2

PLA 2018

středová souměrnost je speciálním případem otočení o úhel velikosti 180° je-li přímka p' obrazem přímky p v dané středové souměrnosti, pak jsou přímky p,p' rovnoběžné; Řešené úlohy. Konstrukce úsečky z daných prvk Středová souměrnost na přímce, v rovině nebo v prostoru se středem v bodě (tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed na sebe sama a bod různý od na bod ′, který se nachází na polopřímce opačné k ve stejné vzdálenosti od jako bod (tj. platí pro něj | | = | ′ |).. Objekt (ať již na přímce, v rovině nebo v prostoru) označujeme za. Konstrukce trojúhelníku ABC; sus; Konstrukce trojúhelníku ABC, sus; Konstrukce trojúhelníku ABC, sus; Konstrukce trojúhelníku ABC, usu; Konstrukce trojúhelníku OPR, usu; Středová souměrnost. Obraz bodu ve středové souměrnosti; Obraz přímky ve středové souměrnosti; Obraz úsečky ve středové souměrnosti; Obraz. Konstrukce trojúhelníku 4. ro*ník. Středová souměrnost download report. Transcript Středová souměrnost Středová souměrnost Matematika - 7. ročník Osová souměrnost zobrazení bodů A Obrazem bodu A je bod A´. o . Obrazem úsečky AB je shodná úsečka A´B´. Obrazem trojúhelníku ABC je shodný trojúhelník A´B´C´. a X. středová souměrnost - obraz bodu. Příbuzná témata. Úhly; Shodnost; Kuželosečky; Konstrukce; Objevujte materiály. Okamžitá výchylka, rychlost a zrychlen

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Přečtěte si také: Osová a středová souměrnost Pracovní list k procvičení osové a středové souměrnosti. Možno též využít jako opakovací test k této látce. Žáci zde procvičí konstrukce základních útvarů v osové a středové souměrnosti, ale uplatní i tvořivost či výtvarné [

Jak narýsovat trojúhelník — Matematika

Osová souměrnost je tedy (jako každá souměrnost) involucí. Osová souměrnost v rovině mění orientaci útvarů - pokud bylo pořadí vrcholů v trojúhelníku ve směru pohybu hodinových ručiček, pak pořadí jejich obrazů v osové souměrnosti je proti směru hodinových ručiček a naopak Středová souměrnost na přímce, v rovině či v prostoru se středem v bodě (tzv. kružnice opsané trojúhelníku ABC. Konstrukce je provedena pro kružnice s různými polom ěry a vzdáleností st řed ů v ětší ne

Konstrukce trojúhelníku dle SUS - YouTub

 1. Shodné zobrazení - středová souměrnost, Konstrukce trojúhelníku podle věty sss. Konstrukce trojúhelníku podle věty sus. Konstrukce trojúhelníku podle věty usu. 20.11.2014 DU Shodnost trojúhelníků: DU-shodnost 01. 1. Zapiš shodnost trojúhelníků a větu shodnosti
 2. Z matematického pohledu není konstrukce p řes kolmici žádné vylepšení, ale praktické provedení je o n ěco rychlejší. Př. 4: Je dán trojúhelník ABC . Najdi obraz tohoto trojúhelníku v libovolné st ředové soum ěrnosti se st ředem v bod ě, který neleží na jeho obvodu. Rozhodni, zda st ředová
 3. Souměrnost - osová i středová. Objevujte materiály. Osová souměrnost - konstrukce trojúhelníku; Petáková 91/7
 4. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji
 5. Řešení: Předpokládejme, že úloha má řešení. Protože přímka o je osou úsečky XY (půlí ji a je na ni kolmá), Y je obrazem X v osové souměrnosti podle o.Víme, že X leží na kružnici k, jeho obraz v osové souměrnosti podle o (bod Y) musí tedy ležet na k', obrazu kružnice k podle stejné osové souměrnosti. Současně ze zadání víme, že Y leží na přímce p
 6. Zobrazení ve středové souměrnosti Výklad http://www.edumedia-sciences.com/en/a375-central-symmetry obraz bodu - http://www.geogebratube.org/student/m35493 obraz.
 7. Konstrukce trojúhelníku využívající průsečík výšek V. Téměř u všech úloh uvádíme, že jsou vhodné pro střední školu, ale znalosti potřebné k řešení mají žáci základní školy. Podmínky (např. že jde o nekolineární body) v zadání neuvádíme. Konstrukce trojúhelníku využívající průsečík výšek
Geometrické tvary Poznávání geometrických tvarů Vrcholy a

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST: Středově souměrné obrazce: Středová souměrnost - procvičování : Prezentace Středová souměrnost - úvod : 8. ROČNÍK: Souhrnně učivo 8.ročníku - 1 : Konstrukce trojúhelníku (strana, výška, těžiště) Konstrukce trojúhelníku (výška, dva úhly Osová souměrnost je vlastně zobrazení nějakého bodu podle osy. Původní bod má od osy stejnou vzdálenost jako jeho odraz. Oba tyto body leží na přímce, která je kolmá na osu. A A' Osová souměrnost je zobrazení v rovině, které překlápí vzory přes osu. Osovou souměrností vznikne tedy obraz, který je shodný se vzorem Středová souměrnost. střední Geometrické konstrukce. Konstrukční úlohy. Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku Středová souměrnost. Střed souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru ve středové souměrnosti. Středově souměrné obrazce. Trojúhelník. Vnější a vnitřní úhly trojúhelníka. Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku. Konstrukce os vnitřních úhlů trojúhelníku a os stran v trojúhelníku Konstrukce trojúhelníku. Konstrukce trojúhelníku provádíme pomocí pravítka, kružítka a úhloměru. Existují tři základní typy konstrukcí trojúhelníku. Jednotlivé typy jsou nazývány pomocí zkratek, kdy S značí stranu a U vnitřní úhel trojúhelníku. Věta SSS - jsou zadány délky všech tří stran trojúhelníku

TÉMATA - ROVNICE, VÝPOČTY ÚHLŮ - VEDLEJŠÍ A VRCHOLOVÉ, VÝPOČTY ÚHLŮ V TROJÚHELNÍKU, OSA ÚHLU, OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST, VÝŠKY A TĚŽNICE TROJÚHELNÍKU, KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKU S POPISEM KONSTRUKCE. Učivo: trojúhelník - obvod a obsah. výšky procvičení.doc (23040) 01. Druhy_trojuhelniku.ppt (243712 Konstrukce trojúhelníku, učebnice Planimetrie, př. 108/2.19c) Objevujte materiály. středová souměrnost - obraz kružnice; Odvození kosinové vět Druhy trojúhelníků. Podle stran. Podle úhlů. Důležité přímky a úsečky trojúhelníku. Výška. Těžnice Témata - rovnice, výpočty úhlů - vedlejší a vrcholové, výpočty úhlů V trojúhelníku, osa úhlu, osová a středová souměrnost, výšky a těžnice trojúhelníku, konstrukce trojúhelníku s popisem konstrukce Osová souměrnost obrazce (2h) Osově souměrné útvary (2h) Opakujeme na písemku; Duben. Trojúhelník (19h) Úhly v trojúhelníku (4h) Konstrukce trojúhelníku, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník (4h) Výšky trojúhelníku (3h) Těžnice v trojúhelníku (2h) Květen. Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku (4h) Opakování.

Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku II: Lekce; Příklady; 010517: Konstrukce trojúhelníků III (zadání s výškou) Lekce; Příklady; 010712: Konstrukce trojúhelníků IV (zadání s těžnicí) Středová souměrnost. 010901: Střední tajemství. trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníků). Shodná zobrazení (osová souměrnost, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, středová souměrnost). ýtyřúhelníky (třídění þtyřúhelníků, rovnoběţníky a jejich vlastnosti, lichoběţník a jeho vlastnosti, konstrukce þtyřúhelníku) trojúhelníku Autor: Mlynářová Středová souměrnost Úlohy Zápis konstrukce 3) konstrukce 4) Diskuze nad počtem řešení Úloha •Setrojte pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C, je-li dáno: Konstrukční_úlohy_přípravný_kurz_9.notebook March 19, 202

Konstrukce trojúhelníku. Charakteristické prvky trojúhelníku. Lineární funkce - prezentace. Lineární funkce - pracovní list. Shodná zobrazení 1: Osová a středová souměrnost. Zlomky. Číselné obory. Částečné odmocňování a usměrňování zlomků. Procento a promile. Geometrický význam absolutní hodnoty. Shodná. Středová souměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký) Násobky a dělitele (Mgr. Vladimír Hradecký) Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku (Mgr. Vladimír Hradecký) Konstrukce trojúhelníku, výšky, těžnice (Mgr. Vladimír Hradecký) Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná (Mgr. Vladimír Hradecký) Uspořádání celých čísel. Shodná zobrazení - osová a středová souměrnost. Trojúhelník - konstrukce trojúhelníku podle věty sss (rozbor, postup, konstrukce) DÚ 26. 5. 2015. Sestroj trojúhelník ABC: a=50mm, b=75mm, c=44mm (podle věty sss - rozbor, postup, konstrukce) DÚ 22. 5. 201 Je-li při konstrukci trojúhelníku zadána výška, použijeme ji většinou ve druhém kroku konstrukce k sestrojení rovnoběžky s příslušnou stranou ve vzdálenosti dané velikostí výšky. 25 Úkol: Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém c = 8 cm, vc = 4 cm, b = 5 cm. Úkol: Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže b= 6 cm, a= 4,5 cm.

Konstrukce trojúhelníku sss. Konstrukce trojúhelníku sus. Konstrukce trojúhelníku usu Osová souměrnost. Středová souměrnost. Zobrazení ve středové souměrnosti bod úsečka polopřímka přímka. Čtyřúhelníky. Rovnoběžníky. Konstrukce rovnoběžníku 1) zadané dvě vedlejší strany a úhlopříčka využití shodnosti. STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 1. Jsou dány dvě stejně dlouhé rovnoběžné úsečky. Nalezněte střed středové souměrnosti zobrazující jednu na druhou. 2. Existuje geometrický útvar, který má několik různých středů souměrnosti? 3. Jakou polohu musí mít daná kružnice, aby byla samodružná ve středové souměrnosti? 4

středová souměrnost geometrické konstrukce - značení Konstrukce trojúhelníku. Pokud můžeš, vytiskni si, pokud ne, přepiš a překresli si pracovní list. Přiřaď k sobě zadání, náčrtek a zápis konstrukce, potom si zkontroluj zde. Lep (nebo přepiš) postupně do sešitu jednotlivá zadání, překresli si náčrtek. Tato učebnice je věnována geometrii. Zopakujeme si, co je to shodnost geometrických útvarů, uvedeme několik vět o shodnosti trojúhelníků a ukážeme si jejich užití při konstrukci trojúhelníků. Připomeneme, co je osová souměrnost, a seznámíme se s dalším typem shodnosti, se středovou souměrností.. Pak přijde na řadu rozšiřování poznatků o čtyřúhelnících SHODNÁ ZOBRAZENĺ (isometrické transformace) 1 Typeset by LATEX 2ε SHODNÁ ZOBRAZENĺ (isometrické transformace) Osová souměrnost 1. Jsou dány tři různé přímky o1 , o2 , o3 procházející bodem S, na přímce o1 leží bod A 6= S. Sestrojte 4ABC, jehož osy vnitřních úhlů leží v přímkách o1 , o2 , o3 Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání

» Konstrukce trojuhelnika (uhel, uhel, teznice) (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 04. 10. 2011 20:30 Bagr Zelenáč. M11 Kružnice trojúhelníku opsaná M12 Krychle a kvádr M13 Síť a povrch krychle a kvádru M14 Objem krychle a kvádru M15 Celá čísla M16 Zlomky M17 Zlomky M18 Poměr M19 Přímá úměrnost M20 Nepřímá úměrnost. M21Trojčlenka M22 Procenta M23 Středová souměrnost M24 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků I. M25 Druhy a vlastnosti. Středová souměrnost Anotace: Prezentace vysvětlí pojmy vzor a obraz bodu, samodružný bod, samodružné přímky a kružnice. Nedílnou součástí je znázornění středově souměrných a sdružených objektů. Součástí prezentace je procvičení konstrukce úsečky a trojúhelníku ve středové souměrnosti. Vzdělávacíoblast.

Shodnost, středová souměrnost shodnost geometrických útvarů shodnost trojúhelníků konstrukce trojúhelníků obsah trojúhelníku středová souměrnost OSV - rozvoj důslednosti, přesnost Osová a středová souměrnost. Konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku a jejich vlastnosti. Samostatný projekt č. 2 Matematika 9. ročník 3. díl. VII. Objem a povrch jehlanu a kužele. Jehlan. Kužel. Úlohy z praxe. Obrazce a tělesa ve slovních úlohách - komplexní úlohy.. A.3.Konstrukce obrazu v osové souměrnosti V rozšiřující aktivitě lze zobrazit bod na trojúhelníku a jeho obraz v tomto zobrazení. Je možno nástroj Osová souměrnost a vytvořte obraz mnohoúhelníka v osové souměrnosti s osou v dané přímce

Středová souměrnost :: Výuka matematiky a angličtin

Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.Schválilo MŠMT čj. 2486/2010-22 dne 20 Středová souměrnost je typ geometrického zobrazení. Středová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jedná se tedy o jedno ze shodných zobrazení. Středová souměrnost na přímce, v rovině nebo v prostoru se středem v bodě. (tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed Středová souměrnost M2-2 Středová souměrnost 2 práce menší řešení M2-14 Konstrukce trojúhelníku sus.fig: 9.5 kB: 11/6/2014: M2-15 Hlavička.doc: 1.1 MB: 11/6/2014: M2-15 Kružnice vepsaná trojúhelníku řešení.

Středová souěmrnost - Sweb

Konstrukce trojúhelníku - vyřešené příklad

Osová souměrnost - dána osou o - bodem vedeme kolmici k ose, vzdálenost bodu přeneseme do opačné poloroviny (kružítkem) - samodružné body jsou na ose - nepřímá shodnost - mění pořadí bodů. Středová souměrnost - dána středem S - bodem a středem vedeme přímku, vzdálenost bodu a S přeneseme na opačnou polopřímku od Úložiště digitálních učebních materiálů. Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde Konstrukce obrazu rovinného obrazce na čtvercové síti Středová souměrnost M-9-3-08 127 Červen/6.ročník Najde střed souměrnosti na číselné ose, skládá různé středové souměrnosti Skládání středových souměrností Středová souměrnost M-9-3-08 128 Červen/6.roční

Konstrukční úlohy - Střední příčk

 1. Konstrukce rovnoběžníků. práce č.1 - mimořádné volno Úlohy k obsahu trojúhelníku - práce č.1 přes prázdniny. úkol z matematiky. Úkol na Pythagorovu větu. úkol z matematiky. úkol č.12 - výrazy s druhou mocninou. Středová souměrnost. Procenta. Určení základu, procent. části a počtu procent
 2. Středová souměrnost Věk: 12+ Pomůcky: karton, na kterém je vyznačen střed středové souměrnosti; ještěrky (pro středovou souměrnost je to střed) a sestrojí obraz trojúhelníku v tomto zobrazení. Konstrukce v této podobě už stojí bez nutnosti dílky přidržovat. Poslední 3 dílky (se 3 výřezy) složíme.
 3. konstrukce trojúhelníků pomoci velikostí 2 úhlů a délky 1 strany; součet úhlů v trojúhelníku; rýsování obrazů bodů, úseček, mnohoúhelníků a kružnic v osové souměrnosti Ve středu 28. 5. žáci 6. třídy psali test z tématu Osová a středová souměrnost.
 4. Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku • Základní konstrukce trojúhelníků • Obvod trojúhelníku Shodnost útvarů vOsová a středová souměrnost shodné (únor - březen) • umí rozhodnout, zda jsou dané rovinné útvary F • rozpozná přímou a nepřímou shodnost • symbolicky zapisuje shodnost útvar
 5. Osová souměrnost. Shodnost geometrických útvarů. Osová souměrnost. Osa souměrnosti. Osově souměrné obrazce. Trojúhelník. Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku. Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník. Výšky trojúhelníku. Těžnice trojúhelníku. Těžiště. Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku.
 6. - konstrukce trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku - hranol - středová souměrnost 8. ročník: - druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta - mocniny s přirozeným mocnitelem - výrazy, mnohočleny - lineární rovnice, nerovnice - základy statistiky, diagramy - konstrukční úlohy - kruh, kružnice - jehlan, vále
 7. M7 - D.ú. - Středová souměrnost. Duha. 10b) Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině.

5 Středová souměrnost - is

Středová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik . Dost již ale bylo těch slovních definicí. Z příkladu vše pochopíte lépe. Máme bod A[2,2]. Nalezněte bod A' středově souměrný k bodu A podle bodu S[0,0]. Jak bylo řečeno v úvodu, středová souměrnost patří mezi shodná zobrazení 18 Středová souměrnost 7. ročník, matematika, název celku: Shodnost a středová souměrnost, opakování, procvičení 19 Osová souměrnost 7. ročník, matematika, název celku: Shodnost a středová souměrnost, opakování 20 Lineární funkce 9. ročník, matematika, název celku: Funkce, opakování 1 Název souboru = název, pod kterým je dokument uložen na disk CVIČENÍ 5 (Osová souměrnost) Řešení domácího úkolu č. 1: Body souměrně sdružené s průsečíkem výšek podle stran trojúhelníka, leží na kružnici trojúhelníku opsané: [Důkaz využívající podobnosti trojúhelníků] Vztah mezi velikostí obvodového a středového úhlu

Konstrukční úlohy - GV

Středová souměrnost. 10. Lichoběžník - vlastnosti, konstrukce, výpočet obsahu a obvodu. 13. Hranoly - rozdělení, sítě, povrch a objem . Červen počítáme povrch a objem hranolu. Květen začínáme s hranoly zvládneme i obsah trojúhelníku Konstrukce trojúhelníků.docx Kružnice opsaná trojúhelníku.docx Kvádr - objem.doc Kvádr - síť a povrch.doc Matematické rozcvičky.docx Množiny bodů.docx Násobení desetinných čísel I.xls Obvod kruhu.docx Obvody a obsahy.docx Opakování - geometrie.docx Osová souměrnost.docx Počítáme s úhly.doc Pravidla pro počítání s.

St řední škola diplomacie a ve řejné správy s.r.o. ul. A. Jiráska, č.p. 1887 434 01 Most (CZ) IČ: 250 45 911 IZO: 181007282 Tel.: +420 411 130 916, 918 fax: +420 411 130 917 e-mail: info@ssdvs.cz web: www.ssdvs.cz 1 Anotace Sada obsahuje dvacet DUMů tematicky zaměřených na využití počítačové aplikace GeoGebra k výuce Matematika pro každého je komplexní matematický portál zaměřený hlavně na učivo středních a základních škol

Středová souměrnost

Středová souměrnost - Wikipedi

Geometrie 7. ročník - GeoGebr

středová souměrnost; konstrukce rovnoběžníku; hranoly, konstrukce hranolů; Druhá mocnina a odmocnina. zavedení pojmů, výpočty pomocí tabulek a kalkulačky; Pythagorova věta. odvození věty; obrácená Pyth. věta; řešení pravoúhlého trojúhelníku; slovní úlohy; Mocniny s přirozeným mocnitelem. třetí a vyšší mocnin Osová souměrnost, osa souměrnosti, samodružné body, samodružné přímky, konstrukce obrazu. Osově souměrné útvary, osa úsečky, počet os souměrnosti rovinného útvaru. Osová souměrnost v soustavě souřadnic. 3. Trojúhelníky Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost Osová souměrnost. Vzor a obraz. Samodružný bod. Osa souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru v osové souměrnosti. Osově souměrné obrazce. Středová souměrnost. Střed souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru ve středové souměrnosti. Středově souměrné obrazce. 13) Narýsujte libovolný domeček - středová souměrnost Načrtne a sestrojí rovinné útvary - konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost V matematických třídách rozšiřující učivo - celá čísla. Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizac nerovnost,konstrukce trojúhelníků(N,Z,K),osová souměrnost, věty(SSS,SUS,USU).Středová souměrnost-sestrojení obrazce. pracovní,učení, řešení problémů,komuni-kativní,sociální a personální OSV-Rozvoj schopností poznání-cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění -přesnost konstrukcí,postu

Středová souměrnost slideum

26. Trigonometrie Defince goniometrických funkcí ostrého úhlu pomocí pravoúhlého trojúhelníku; sinová a kosinová věta a další trigonometrické vzorce; řešení trojúhelníku, praktické trigonometrické úlohy (úhel hloubkový, výškový, zorný). 27 - středová souměrnost Krátké video, kde je nejdříve vysvětlena středová souměrnost a pak ukázky konstrukce středově souměrného trojúhelníku, přímky a kružnice. Vaším úkolem je se podívat na úvod a pak rýsovat současně s videem trojúhelník (narýsujte si podobný jak na videu), přímku a kružnici středová souměrnost je speciálním případem otočení o úhel velikosti 180 Potom narýsujte obraz trojúhelníku ve středové souměrnosti se středem S = B. Zapište postup konstrukce trojúhelníku. 6 4) Doplň dlaždici tak, aby její ozdoba byla osově souměrná:. ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 294 71 Benátky nad Jizerou. GPS 50.2915497N, 14.8244208E. IČ: 70997501 IZO: 102326657 RED_IZO: 600049078 Datová schránka: mm9mjmm č.ú.: 51-6902130207/0100 Podateln Používá osovou souměrnost a posunutí, propedeuticky se seznamuje s pojmem vektor. Osová souměrnost - osově souměrné útvary, manipulace, konstrukce osově souměrných útvarů. Středová souměrnost - středově souměrné útvary, manipulace, krokování na číselné ose, konstrukce souměrných útvarů. Osnova přímek

Středová souměrnost - GeoGebr

Středová a osová souměrnost. Shodnost geom. útvarů, shodnost trojúhelníků Středová souměrnost MV Ev, Bi - souměrnosti, asymetrie. Základní konstrukce, množiny bodů dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníku, Thaletova věta, kružnice Konstrukce čtyřúhelníku, trojúhelníku, polohové a nepolohové úlohy VII. Opakován Příklad 4 Sestrojte DEF, znáte-li délku jeho strany f, velikost vnitřního úhlu δ při vrcholu D a délku výšky v d na stranu d. ŘEŠEN

středová souměrnost. útvary souměrné podle středu. věty o shodnosti trojúhelníků. konstrukce trojúhelníku dle vět sss, sus, usu. pokrytí průřezových témat Celá čísla, racionální čísl Středová souměrnost MV Vv, Bi - souměrnosti, asymetrie Osová souměrnost Základní konstrukce, množiny bodů dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníku Konstrukce čtyřúhelníku VII. Opakování Tématický plán je v souladu se ŠVP Gymnázia Pardubice, Dašická 1083 Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 Čtverec (osová souměrnost) S: 451: Příčka útvarů s daným středem hledané příčky: S: 452: Rovnostranný trojúhelník (otočení o 60°) S: 453: Příčka útvarů (stejnolehlost) S: 454: Příčka útvarů (posunutí) S: 455: Příčka útvarů (osová souměrnost) S: 456, 464: Čtverec (středová souměrnost) S: 457, 458. Osová a středová souměrnost. 5. Konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku a jejich vlastnosti. Samostatný projekt č. 2 Matematika 9. ročník 3. díl. VII. Objem a povrch jehlanu a kužele. 1. Jehlan. 2. Kužel. 3. Úlohy z praxe. 4. Obrazce a tělesa ve slovních úlohách - komplexní úlohy

 • Papilomaviry očkování chlapci.
 • Spinningové kolo kettler.
 • Tetovani znameni stir.
 • Kamencové jezero ceník 2019.
 • Navazující magisterské studium.
 • Trajekt split hvar.
 • Fox dres.
 • Dívčí plavky 152.
 • Generická léčiva příklad.
 • Plechovy andel na svicku.
 • Prizmatická folie.
 • Zastavárna praha 5.
 • Vysokotlaký čistič na horkou vodu.
 • Po kom se dedi vyska.
 • Slinivka celostní medicína.
 • Sýrie hlavní město.
 • Dietni parky.
 • Šperk ruka fatimy.
 • Zvoník u matky boží obsazení.
 • Rýma po očkování.
 • Háčkovaný batůžek návod.
 • Půdopokryvné růže pěstování.
 • Bazar detske kufry.
 • Květinářství cheb kaufland.
 • Mercedes e200.
 • Háčkovaný batůžek návod.
 • Frakční laserová rejuvenace.
 • Rovnice s neznámou ve jmenovateli pdf.
 • Zlate tetovani na telo.
 • Dolarové bankovky 1000.
 • Full pokedex pokemon go.
 • Miminka zakrslý králíček.
 • Tmavomodrý svět ocenění.
 • Tradiční česká kosmetika.
 • Bolestivé vyšetření u gynekologa.
 • Domeček pro panenky woody.
 • Živá a neživá príroda wikipedia.
 • Gynex psychika.
 • Česneková marináda.
 • Heroes of might and magic iii: the shadow of death.
 • Jadro matice priklady.