Home

Slovní druhy částice

Devátým slovním druhem jsou částice (partikule), které spadají pod neohebné slovní druhy. Částice uvozují samostatné věty a mohou naznačit i jejich druh (přání, přání, zvolání, rozkaz). Dále mohou vyjadřovat postoj mluvčího k obsahu jeho výpovědi. Částice nejsou větnými členy Částice jsou devátým slovním druhem, patří mezi neohebné slovní druhy, což znamená, že se jejich tvar zůstává stejný bez ohledu na pád (skloňování) a čas (časování). Částice bývají někdy řazeny do stejné skupiny jako spojky a předložky. Jedná se o neplnovýznamový slovní druh (= synsémantický význam) Částice (slovní druh) Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen.Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty.Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli Slovní druhy . Slovní druh: latinsky: význam: příklady: 1: Podstatné jméno: Je těžké částice odlišit od příslovce či spojky, ale částice skoro vždy bývají na začátku věty či souvětí. Zdroj: Wikipedia, Slovnidruhy.cz, Diktatorek.cz 2016 Český jazy Neohebné slovní druhy. Mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat. Řadíme mezi ně: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. 6. Příslovce popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností. Ptáme se na ně KDY? (včera), KDE? (tady), KAM? (domů), JAK? (zeleně). 7

PRAVIDLA - Částice

Slovní druhy. 1. Podstatná jména / Substantiva ; 2. Přídavná jména / Adjektiva ; 3. Zájmena / Pronomina ; 4. Číslovky / Numeralia ; 5. Slovesa / Verba ; 6. Příslovce / Adverbia ; 7. Předložky / Prepozice ; 8. Spojky / Konjunkce ; 9. Částice / Partikule ; 10. Citoslovce / Interjekc V českém jazyce existuje deset slovních druhů, které se rozdělují na dvě skupiny, ohebné a neohebné slovní druhy. Ohebné jsou ty slovní druhy, které se dají skloňovat či časovat, což znamená, že se jejich tvar mění v závislosti na pádu či času. U neohebnýc částice (kéž, ať) 10. Obecně slovní druhy představují rozsáhlou kapitolu, která se rovněž nazývá tvarosloví (lat. morfologie), což je jazykovědní disciplína, která se zabývá ohýbáním či skloňováním slov (přídavných jmen, podstatných jmen atp.). Slovní druhy jsou velmi specifické v tom, že k jejich. spojka podřadící - vznikla ze slovesa býti a částice li, ve významu je-li to tak. Anonym168233. 28.05.2010 07:43 | Nahlási Částice / Partikule - Leden 19th, 2009 . Částice latinsky Partikule uvozují věty, vyjadřují zvolání, přání, rozkaz apod. Slovní druhy .cz · Powered by Wordpress · Design by Thomas Klaiber | Internetový marketing | Zkuste Copywrtiting - psaní text.

Částice - neohebný slovní dru

V češtině nejsou částice mnohokrát zastoupené - podobně jako citoslovce. Částice dle původu rozlišujeme na: vlastní (nezastávají funkci jiného slovního druhu), nevlastní (mohou být i jiným slovním druhem dle kontextu), Podle významu můžeme tento druh slov na: tázací (uvozují tázací věty) Slovní druhy; Částice; Částice. Vše; Vysvětlení; Procvičování; Částice. V tomto článku si povíme, co vyjadřují částice a jak je rozeznáme od ostatních slovních druhů. Moje čeština: výuka češtiny nemusí být nuda, učíme češtinu jinak, netradiční výuka češtiny,. Částice vyjadřují osobní postoj mluvčího k větě. Dělíme je na: uvozující: nuž, aspoň, prosím, azda, však vytýkací: až, ešte, práve, napríklad. Rozšířili jsme pro vás nabídku testů, snažíme se postihnout všechny oblasti pravopisu, tentokrát jsme se zaměřili na částice. Zvládáte bez problémů slovní druhy? I ty neohebné? Zvládnete tedy určit částice v následujících větách

Částice. Částice je neohebný slovní druh. Není větným členem. Některé částice vyjadřují přání. ať, kéž. Některé částice vyjadřují pravděpodobnost Částice vyjadřující různé významové odstíny větných členů, před nimiž stojí, např. pravděpodobnost: Je to asi pravda. převody jednotek přijímací zkoušky přídavná jména příklady Příslovce rovnice shoda přísudku s podmětem slovní druhy Sčítán. Nejste si jisti slovním druhem? Na těchto stránkách Vám poradíme! Vyhledávání. Hleda Označ slovní druhy podtržených slov. Bác, bouchly dveře. částice citoslovce A.

slovní druh, který odpovídá na otázky kde, kdy, kam, jak. slovní druh, který vyjadřuje počet nebo pořadí. slovní druh, který se časuj Slovní druhy. V českém jazyce máme 10 slovních druhů. Dělí se na ohebné - podstatná jména, přídavná jména, zájména, číslovky a slovesa. A na neohebné - příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. Určování slovních druhů si můžete procvičit na našich stránkách. Slovní druhy - určován Slovní druhy dělíme na dvě velké skupiny: slova ohebná a neohebná. O tom, do které z nich slovo patří, rozhoduje to, zda se ohýbá, či neohýbá. Ohebná slova. Ohebná slova mění svůj tvar, ohýbají se. částice: slovesa: citoslovce: Čeština s maňásky Slovní druh slova UŽ je podle souvislosti - buď příslovce času nebo zdůrazňovací částice Jak poznat příslovce? Výklad pro třeťáky

Částice Slovní druhy

Může to být i částice citová 1. vytýkací nebo 2. zdůrazňovací. Čerpáno z: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994. O jaký slovní druh se konkrétně v dané větě jedná, lze určit podle kontextu, zda částice nebo příslovce. Obor. Jazyk, lingvistika a literatura. Okres--Knihovn Slovní druhy. Podstatná jména. Přídavná jména. Zájmena. Číslovky. Slovesa. Příslovce. Předložky. Spojky. Částice. Citoslovc Slovní druhy ± pracovní list 'RSO GREiVQLþN\Qi]Y\VORYQtFKGUXK$ : Máma, táta, Véna jsou _____ . -DNê NWHUê þtVHSWiã8åBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]Qiã Nová jsou YãDNBBBBBBBBBBBBBBBBB ]DVNDNXMt]DMP pQD &KFHWHQ FRVSRþtWDW3DNBBBBBBBBBBBBBBBBPXVtã]QiW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBXåSR]QiPH SUDFRYDWMHQHFKiPH. Jméno: Slovní druhy Přidal(a): Lenka Slova se rozdělují do deseti základních slovních druhů na základě toho, jakou skutečnost pojmenovávají. Slovní druhy z hlediska morfologického: Ohebné: mění tvary, skloňují se nebo časují . skloňují se: podstatná jména, přídavná jména, číslovky, zájmen

Slovní druhy PODSTATNÁ JMÉNA PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZÁJMENA ČÍSLOVKY SLOVESA PŘÍSLOVCE PŘEDLOŽKY SPOJKY ČÁSTICE CITOSLOVCE OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1 -Jaký je slovní druh po (15)-Co je za slovní druh kolem (4)-Jaký slovní druh je slovo ale? wiki (5)-pavlovi (0)-Jaký slovní druh je kouzelný (1)-Jaky slovni druh přímý (1)-Jaký slovní druh je čichat (2)-slovní druh slova pestrost (1)-jaky slovni druh je opravdu (1)-Jaký slovní druh je nad (2 Částice (měrově hodnotící) jsou zastoupeny příklady asi, až, bezmála, celkem, doslova, jen, kolem, načisto, nejméně, pomalu, poněkud, přibližně, přinejmenším, skoro, spíš, takřka, téměř, úplně, vcelku, většinou, víceméně, zdaleka, zhruba aj., přičemž tyto příklady jsou dále významově členěny ČÁSTICE. Béčko-Tc. Užívej si den, jak nejlépe umíš. Úvodní stránka - ČESKÝ JAZYK - SLOVNÍ DRUHY - ČÁSTICE. ČÁSTICE . Zpět SLOVNÍ DRUHY. Úvodní stránka Naše třída Důležité informace Učivo Fotogalerie Nápadníček ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA.

Částice (Partikule)= Uvozují samostatné věty. Jsou to slova, kterými ve větě na něco upozorňujeme. Citoslovce (Interjekce)= Vyjadřují zvuky a hlasy, pohyby, nálady a pocity. Zdroj: Wikipedia.cz . Testy: Na těchto stránkách si můžeze vyzkoušet, jak Vám jdou slovní druhy Slovní druhy dělíme do 2 základních kategorií: Částice (partikule) Vyjadřují pocity, přání a postoje mluvčího. Nejsou žádným větným členem. Studenti si je často pletou s příslovci a se spojkami, ale částice nespojují slova ani věty a nelze se na ně zeptat jako na příslovce Slovní druhy 09.01.2012 15:38. Přehled slovních druhů - následující tabulka ke stažení ZDE. Přehled slovních druhů na Kaminet.cz + procvičování (spousta cvičení včetně zkoušení) ČÁSTICE. Uvozují samostatné věty. Jsou to slova, kterými ve větě na něco upozorňujeme

Slovní druhy - přehled, význam a příklady slo

 1. entní, i když ne výhradní roli adverbia ( Čermák, 2008:63), ale zčásti i formálními vlastnostmi se deadverbiální částice v nové č. liší od ↗enklitických částic ve staré a střední č
 2. prý to na slzení u cibule pomáhá. Dnes mu to totiž řeknu. slyším ho volat už ode dveří Prosím o pomoc s určením slovních druhů. U tech dvou prvních si nevím vůbec rady a už tipuju, že by mohlo být příslovce
 3. Slovní druhy pro 3. - 4. ročník Z
 4. Druhy slov - ohebné slovní druhy, které skloňujeme 1. podstatná jména jedná se o názvy osob, zvířat, věcí a názvy pro vlastnosti, děje a vztahy (můžeme si na ně ukázat: ten, ta, to) 2. přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem (ptáme se na ně: jaký, který.
 5. ulý, budoucí). Způsob ( oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) v Rod ( činný, trpný). v Slovesný vid - schopnost slovesa vyjádřit dokonavost - ohraničenost děj
 6. Ve větě A on najednou frrnk ode mě jsou slovní druhy v pořadí: Spojka, zájmeno, číslovka, sloveso, příslovce, podstatné jméno Spojka, podstatné jméno, příslovce, sloveso, předložka, zájmen
 7. příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce. Slovní druhy z hlediska sémantického (jsou nebo nejsou schopny nést vlastní význam): Plnovýznamové - podstatná jména, přídavná jména, příslovce, slovesa, zájmena, číslovky, citoslovce. Neplnovýznamové: mají pouze gramatický význam, fungují v kontextu

Tradiční slovní druhy v češtině. V češtině rozlišujeme následujících 10 slovních druhů: podstatná jména (Substantiva) přídavná jména (Adjektiva) zájmena (Pronomina) číslovky (Numeralia) slovesa (Verba) příslovce (Adverbia) předložky (Prepozice) spojky (Konjunkce) částice (Partikule) citoslovce (Interjekce Slovní druhy PODSTATNÁ JMÉNA PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZÁJMENA ČÍSLOVKY SLOVESA PŘÍSLOVCE PŘEDLOŽKY SPOJKY ČÁSTICE CITOSLOVCE OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 1. PODSTATNÁ JMÉNA PODSTATNÁ JMÉNA JSOU: názvy a jména osob (tatínek, Anička, instalatér, baba Jaga) názvy a jména zvířat a rostlin (pes, husa, Azor. 2. Rozhodni, které slovní druhy jsou ohebné. Ke každému řekni alespoň tři příklady. Příslovce Předložky. Přídavná jména Slovesa. Zájmena. Částice Spojky. Podstatná jména Číslovky. Citoslovc Autor: Olga Josífková, josifek@email.cz, září 2011, Český jazyk 4. ročník, Prezentace PowerPoint : SLOVNÍ DRUHY. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení

Slovní druhy - Procvičování online - Umíme česk

Cvičení na jednotlivé slovní druhy. Podstatná jména. Projekt - Příběhy naší babičky. Projekt-Cesta za poznáním. Předložky. Psaní předložek a předpon s, z, vz. Samostatnou větu pouze uvozují, proto nejde o spojky, ale o částice. SPOJKA. Jana vařila a Pavel pracoval na zahradě Slovní druhy se anglicky nazývají word classes nebo také tradičněji parts of speech.. Slovní druhy dělíme na otevřené (open) a uzavřené (closed). U otevřených slovních druhů se slovní zásoba jazyka v průběhu času mění, u uzavřených nikoliv Pracovní sešit je výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit slovní druhy. To je téma, která žáci obtížně zvládají. V této publikaci se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazování

Slovní druhy .c

karty si můžete rozdělit na 3 varianty (od každého slovního druhu jeden sloupec), aby jich nebylo v jednom balíčku moc → pak doporučuji přidat do každého balíku všechny částice. Pravidla: žáci jsou rozděleni do skupin stejně početných. každá skupina má jeden balíček karet (všechny slovní druhy Slovní druhy. PODSTATNÁ . JMÉNA ( substantiva) PŘÍDAVNÁ . JMÉNA ( adjektiva) ZÁJMENA ( pronomina) ČÍSLOVKY (numeralia) SLOVESA ( verba) PŘÍSLOVCE ( adverbia) PŘEDLOŽKY ( prepozice) SPOJKY ( konjunkce) CITOSLOVCE ( interjekce) ČÁSTICE ( partikule) o. hebné slovní druhy. neohebné slovní druhy 2. Neohebné slovní druhy nemění svůj tvar. 3. Částice vzhledem ke svému úkolu nevstupují do větných vztahů, jako větné členy je jednoduše neurčujeme. 4. V tomto významu hovoříme o úkolu, úloze slova ve větě. 5

Jak se ptáme na slovní druhy - pravopiscesky

V minulém článku jsme rozebírali slovní druhy od podstatných jmen po slovesa. Tedy ohebné slovní druhy. Dnes bychom se podívali na druhou skupinu - neohebné. Mezi ně patří příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. Neohebné se jim říká proto, že nemění svůj tvar, tvz. neohýbají se. Opakování = matka moudrosti Už dlouho se toto motto používá slovní druhy = desatero lingvistika = jazykověda (lingua je latinsky jazyk), nauka o jazyce; patří do ní gramatika-mluvnice, do ní patří druhy slov, část mluvnice je tvarosloví - morfologie; základní pojem v tvarosloví je morfologická kategorie, ta má stránku: formální (tvar) významovou (mluvnický význam Slovní druhy Čeština ø 85.4% / 134545 × vyzkoušeno; Slovní druhy 2 Čeština ø 50.7% / 22651 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 134060 × vyzkoušeno; Slovní druhy(3.) Čeština ø 82.3% / 11704 × vyzkoušeno; Větné členy Čeština ø 67.3% / 90982 × vyzkoušeno; Gramatika - doplň chybějicí Češtin Slovní druhy 3, 7, 8 Čeština ø 79.8% / 6702 × vyzkoušeno; Základní slovní druhy Čeština ø 63.1% / 3178 × vyzkoušeno; Určování slovních druhů Čeština ø 77.9% / 62536 × vyzkoušeno; Slovní druhy (lehké) Čeština ø 72.5% / 2660 × vyzkoušeno; Určování slovních druhů(2.) Čeština ø 86.2% / 2681 × vyzkoušen Slovní druhy. Do vyprávění doplňte vhodná slova. Poté určete slovní druh doplněných slov. V zimě se vodní pára nahromaděná mracích nemění v kapky, v krystalky sněhu. Proto v zimě z mraků sněží..

Každé slovo můžeme zařadit k jednomu z deseti slovních druhů

Slovní druh(y) přehledn

V odkazu se mně otevírají částice z fyziky.--Třeba pro něčí další potřebu doplňuji slovní druhy. snad, proč, také, Už, jistě, pro, když . snad - částice proč - zájmenné příslovce - tázací nebo vztažné. také - příslovce a částice už - příslovce a částice jistě - částice pro - předložka, nikoliv částice Slovní druhy. Testy . DRUHY SLOV 1. PODSTATNÁ JMÉNA ČÁSTICE - uvozují nejčastěji samostatné věty a naznačují citový postoj mluvčího Např. ať, kéž, nechť, bohužel, ano, ne 10. CITOSLOVCE - vyjadřují nálady, city a vůli mluvícího nebo označují hlasy a zvuk Určete slovní druhy. Ve škole mi ukradli 50 korun, ale já jsem to nenahlásil. Venku začíná být tma. Zeptal jsem se, jak se jí líbilo představení. V knihovně byly knihy o zvířatech. Na půdě jsme našli staré knihy. Kéž by svítilo slunce! Na našem rybníce plavou hejna kachen. Velice ráda chodím do školy

Jaký slovní druh je- jestli??? - Ontol

Slovní druhy v češtině. 1. podstatná jména (substantiva) 2. přídavná jména (adjektiva) 3. zájmena (pronomina) 4. číslovky (numeralia) 5. slovesa (verba) 6. příslovce (adverbia) 7. předložky (prepozice) 8. spojky (konjunkce) 9. částice (partikule) 10. citoslovce (interjekce Syn má určit slovní druhy a se slovem Což si vůbec nevíme rady. Slovník spis. jazyka českého uvádí, že to může být zájmeno, příslovce, částice nebo citoslovce. Jak byste to určili vy Slovesa | Slovní druhy. Český jazyk online, slovesné tvary, slovesné kategorie, slovesné třídy, časování sloves, tvarosloví, pravidla českého pravopis na základě tohoto kritéria se člení slovní druhy podle toho, co z reálného (mimojazykového) světa obrážejí na: podstatná jména - označující jevy chápeme jako samostatné (stůl, matka, štěstí) přídavná jména - označující jevy chápeme jako jejich příznaky, vlastnosti (hezký) slovesa - označují příznaky proměnlivé, dynamické (jít, nosit Funkčně analogické pole vytvářejí i slovní druhy nástavbové. Základní funkční charakteristikou pronominálií a třídy deiktických slov je funkce ukazování, ↗deixe , základním funkčním rysem numerálií je kvantitativnost, kterou lze charakterizovat v souladu s principem nástavbovosti jako substantivně, adjektivně a.

Mužete mi určit slovní druhy u této věty? předem děkuji Bylo mi smutno a napadlo mě, že národ je nepoučitelný , protože už tolikrát napnul veškeré své naděje k nějaké síle od něž si slibovala, že vyřeší jeho problémy za něj. předem dekuj Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně Zájmena odkazují na podstatná nebo přídavná jména a naznačují nebo nahrazují ve větě osobu, zvíře, věc nebo vlastnost. Zájmena patří mezi ohebné slovní druhy, můžeme je tedy skloňovat. Ke všem níže uvedeným zájmenům bychom tedy mohli přiřadit i jejich vyskloňované podoby

Slovní druhy .cz » 9. Částice / Partikul

Neohebné slovní druhy §19 Předložky §20 Příslovce §21 Částice §22 Spojky. Tvoření slov §23 Složeniny §24 Předpony a přípony. Gramatická struktura textu §25 Zápor §26 Referenční slova §27 Krátké věty. Silná a nepravidelná slovesa. Gramatika 3. Vět Slovní druhy . Titul: Slovní druhy Autor: Kupka Petr a kolektiv EAN: 9788087020432 ISBN: 978-80-87020-43-2 Nakladatel: Rubico Rok vydání: 2009 Počet stran: 2 Slovní druhy - Kupka Petr a kolektiv Přehledně zpracované slovní druhy včetně příkladů a názorných ilustrací.Obsahuje mluvnické významy podstatných jmen, vzory, mluvnické významy sloves a příklady na časování. Čeština - 2. třída - Slovní druhy ve větě 3 Urči u každého slova slovní druh. 1 - podstatné jméno 2 - přídavné jméno 3 - zájmeno 4 - číslovka 5 - sloveso 6 - příslovce 7 - předložka 8 - spojka 9 - částice 10 - citoslovce Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Urči u.

Citoslovce a částice — hranice slovního druhu. Miloslav Vondráček [Články]-1. Ve starších i novějších mluvnicích češtiny nalézáme příklady užití částic a citoslovcí, jež se dílem překrývají - v různých mluvnicích navzájem, ovšem i v rámci jedné příručky Neohebné slovní druhy - částice, citoslovce Anotace Neohebné slovní druhy - částice a citoslovce, jejich poznávání v textu Označení materiálu VY_32_INOVACE_150 Autor Mgr. Eva Minaříková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá j Neohebné slovní druhy KONJUNKCE - spojky PARTIKULE - částice INTERJEKCE - citoslovce - ohebné slovní druhy se buď skloňují (deklinace), to znamená, že se obměňují podle pádů, nebo se časují (konjugace), to znamená, že se obměňují zejména podle osoby a času. SUBSTANTIVA - podstatná jmén Slovní druhy. Slovní druhy. 21/02/2017. V českém jazyce rozlišujeme následujících deset slovních druhů. První pětice druhů jsou slova ohebn Částice (partikule) 10. Citoslovce (interjekce) Mohlo by vás zajímat. Český jazyk. Slovní druhy. Český jazyk. Mluvnické pády

VY_32_Inovace_4.1.18 Slovní druhy. Název sady: Český jazyk a literatura . Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577. Anotace: Materiál je určen k seznámení se slovními druhy. Prezentace byla vytvořena pro práci s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a obsahuje animaci Student chápe a dokáže vysvětlit, na základě jakých kritérií jsou slova slovní zásoby tříděna na menší skupiny. Jednotlivé třídy slov (slovní druhy) charakterizuje z věcně obsahového hlediska, užívá k jejich označení správné termíny domácího původu, ke kterým je schopen uvést protějšky přejaté

Slovní druhy žákovské v boxu | Hezky česky | JežpodiPPT - SLOVNÍ DRUHY PowerPoint Presentation, free download

Částice (partikule) - Slovní druh(y

Dobrý den, částice (modifikační). Zdravím! doplněno 26.11.17 10:54: lavko - jako školák bych to určil jako příslovce, protože tenkrát se ještě pojem částice neučil. Nyní máte na výběr, ale v této větě bych byl pro příslovce (i když to lze zařadit i mezi částice) Částice (partikule) Neohebný slovní druh, který zpravidla uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh (otázku, rozkaz, přání nebo zvolání) anebo vyjadřuje různý postoj mluvčího k obsahu věty. Částice lze rozdělit do několika skupin podle jejich funkce Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon neohebné slovní druhy syntaktické: - rozlišujeme, zda slovo ve větě plní funkci větného členu a zda vytváří s jiným slovem větně členskou dvojici (= syntagma) autosyntagmatické - plní úlohu větného členu synsyntagmatické - neplní úlohu větného členu (spojky, částice, předložky, někdy i citoslovce

PPT - Neohebné slovní druhy PowerPoint Presentation, free

Částice - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Slovní druhy Tvaroslovné učivo - ppt stáhnout

Částice / Slovní druhy a ohýbání slov / Gramatika - slovake

Jsou to slova většinou expresívně zabarvená. Jde o neohebný slovní druh, který lze určit a vnitřně dále klasifikovat pouze na základě kontextů, v nichž se částice vyskytují. Asi čtvrtina částic je homonymní s jinými slovními druhy, resp. tvary (spojky, příslovce, ohebné slovní druhy), př Přináší definici a základní učivo na téma neohebné slovní druhy (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce). Uvádí vlastnosti jednotlivých druhů, jejich charakteristiku, významy a vnitří dělení i s příklady, připomíná pravopisná pravidla s psaním neohebných slovních druhů související nemají žádnou funkci - nejsou větnými členy (předložky, spojky, částice, citoslovce) mají funkci ve větě - jsou větným členem podst. jm.- podmět, předmět, neshodný přívlastek, PUČ CJ - Český jazyk - Slovní druhy a principy jejich třídění. Lingvistická označení slovních druhů bývají součástí nejrůznějších jazykových příruček. Zde je jejich přehled: podstatná jména - substantiva přídavná jména - adjektiva zájmena - pronomina číslovky - numerale slovesa - verba příslovce - adverbia předložky - prepozice spojky - konjunkce částice - partikule citoslovce - interjekce Zdroje. Slovní druhy PODSTATNÁ JMÉNA PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZÁJMENA ČÍSLOVKY SLOVESA PŘÍSLOVCE PŘEDLOŽKY SPOJKY ČÁSTICE CITOSLOVCE PODSTATNÁ JMÉNA PODSTATNÁ JMÉNA JSOU: názvy a jména osob (tatínek, Anička, instalatér, baba Jaga) názvy a jména zvířat a rostlin (pes, husa, Azor, kopretina) názvy věcí (tužka, letadlo, hrnek, sešit, lyže

Test - Částice (12) - Pravopisně

PPT - Tvarosloví – neohebné slovní druhy PowerPoint

Učírna - Částice

Částice - Diktáty a příklad

Co byste měli znát
 • Okenní žaluzie cena.
 • Free shop rakousko.
 • 64gb microsdxc kingston cl10 uhs i 80r.
 • Jak vybrat bryle na potapeni.
 • Sam smith lay me down.
 • Zraková diferenciace pracovní listy.
 • Kim čong nam.
 • Turistická mapa dachstein.
 • Na co je dobrý mák.
 • Hermelín charakteristika.
 • Lepidlo mamut.
 • Penzion s restaurací český ráj.
 • Atlas květin podle barev.
 • Jak se zbavit kotlet.
 • Alpha centauri minecraft hacked client.
 • Škrtící klapka octavia 1.6 55kw.
 • For games 2018.
 • Na větrné hůrce pdf.
 • Dieta lockhart.
 • Kráva domácí věk.
 • Louskáček 2018.
 • Šňupací tabák požitek.
 • Historie číny kniha.
 • Narcis iustin ianau preselectie romanii au talent video.
 • Simona stašová zivotopis.
 • Blackberry 9720 cena.
 • Kladivo atletika.
 • King kong skull island.
 • Konstrukce trojúhelníku středová souměrnost.
 • Omalovánky zvířata v lese.
 • Okcipitální lalok.
 • Nový lexus.
 • Funkce test.
 • Maxi pizza brno.
 • Iqos kavarna praha.
 • Playes.
 • Mastif tybetański czarny.
 • Appaloosa ranč lažínky svatba.
 • Klobásová kytice v chlebu.
 • Jak citovat cizojazyčné zdroje.
 • Fortnite overview trailer.