Home

Inverzní funkce lineární lomená

Inverzní funkce funguje přesně obráceně. Princip inverzní funkce. Inverzní funkce f -1 k funkci f jako vstup vezme hodnotu závislé proměnné y a její výstup je hodnota x, kterou bych do funkce f musel dosadit, abych toto y dostal. Mějme funkci Když dosadíme za x hodnoty 1 a 4, tak nám vyjdou funkční hodnoty 1/2 a 2. Jako body. Inverzní rovnice - lineární lomená funkce Dobrý den, ráda bych poprosila o radu, už tři dny počítám tento příklad, podle online výpočtů má vyjít jinak, někde dělám chybu, ale už jsem tak pryč, že nemám tušení kde Lineární lomená funkce je každá funkce daná předpisem,kde a,b,c,d ∈ R, c ≠ 0, ad ≠ bc. Grafem lineární lomené funkce je rovnoosá hyperbola, která má střed v bodě a její asymptoty (přímky vymezující hyperbolu) procházející tímto středem

Inverzní funkce Onlineschool

Inverzní funkce. Máme funkci f(x)= e x, potom její inverzní funkcí je f(x)= ln(x).Pro tyto navzájem inverzní funkce musí platit, že jsou obě prosté a zároveň definiční obor jedné je oborem hodnot funkce k ní inverzní. To platí i obráceně, tedy že definiční obor inverzní funkce je oborem hodnot původní funkce Inverzní funkce Jestliže funkce y=f(x) je prostá na celém definičním oboru D(f) a má obor hodnot H(f), pak lze na H(f) definovat funkci, která každému číslu y ∈ H(f) přiřazuje právě to číslo x ∈ D(f), pro které f(x)= y a která se nazývá inverzní funkce k funkci f Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na:http://www.isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. m_2_fce_lom_priklady 6.2.2014 1/7 Lineární lomená funkce (4) 1. Lineární lomená funkce klesající 1) Pro zadanou funkci ur čete pr ůse číky s osami, asymptoty, na črtn ěte graf a ur čete vlastnosti Logaritmická funkce je inverzní k funkci exponenciální, proto grafy funkcí y=\log_2{x} a y=2^x jsou osově souměrné podle osy y=x. NAHORU. Vliv základu na graf logaritmické funkce. Nejprve v appletu opět zkuste měnit velikost základu a pozorujte, jak se mění graf logaritmické funkce

Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Lineární lomená funkce. V jedné z předchozích kapitol jsme se setkali s lineárními funkcemi. Slovo 'lomené' nám napovídá, že v předpisu funkce bude zlomek. Lineární lomená funkce je podíl dvou lineárních funkcí Lineární funkce je každá funkce, která je dána předpisem y = ax + b, kde a a b jsou reálná čísla. Zvláštní případ lineární funkce nastává, pokud se a = 0, neboť předchozí zápis můžeme zkrátit takto: y = b, což je konstantní funkce (některé zdroje konstantní funkci mezi funkce lineární nezapočítávají).. Druhy lineárních funkcí

Matematické Fórum / Inverzní rovnice - lineární lomená funkce

 1. C. LINEÁRNÍ LOMENÁ A MOCNINNÁ FUNKCE. 1 Lineární lomená a nepřímá úměrnost.pdf (1,4 MB) 2 Mocninné funkce s přirozeným exponentem.pdf (654,6 kB) 3 Mocninné funkce s celým exponentem.pdf (667 kB) 4 Inverzní funkce.pdf (421 kB) 5 N-tá odmocnina.pdf (1,2 MB
 2. Mocninná funkce s přirozeným a racionálním exponentem. Vlastnosti funkce - monotonie, funkce prostá, omezená, extrémy, periodicita. Inverzí funkce. Funkce druhé a třetí odmocniny. 1/ Lineární lomená funkce a/ Nakreslete graf funkce, určete D(f), H(f), asymptoty, průsečíky s osami x, y: 2x 1 3x 4 y b/ Nakreslete graf funkce.
 3. Průsečíky grafu funkce s osami souřadného systému Pro výpočet těchto průsečíků potřebujeme vědět charakteristickou vlastnost všech bodů na osách y a x. Všechny body na ose x mají y-ovou souřadnici 0, všechny body na ose y mají x-ovou souřadnici 0
 4. Ur čení inverzní funkce se provádí tak, že v daném p ředpisu f: y = f(x) prohodíme prom ěnnou x a funk ční hodnotu y, a vyjád říme y. Takto vznikne nový p ředpis, který je funkcí inverzní f-1: y = g(x) Věta: Graf inverzní funkce je osov ě symetrický k původní funkci podle osy prvního a t řetího kvadrantu
 5. Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou FUN05-09: Lineární lomená funkce - rovnice/nerovnice: 00:07:51: Využití lineární lomené funkce v rovnicích a nerovnicích Související kurzy. FUN03 - Funkce s absolutní hodnotou. Účet zdarma Žák Student Učenec. 331. FUN04 - Kvadratická funkce. Účet zdarm

Inverzní funkce. Jestliže funkce y=f (x) je prostá na celém definičním oboru D (f) a má obor hodnot H (f), pak lze na H (f) definovat funkci, která každému číslu y ∈ H (f) přiřazuje právě to číslo x ∈ D (f), pro které f (x)= y a která se nazývá inverzní funkce k funkci f. Značí se f -1 . (Pozn Lineární funkce . Kvadratická funkce . Mocninná funkce . Lomená funkce . Exponenciální funkce . Logaritmická funkce . Goniometrické funkce . Inverzní funkce - Definiční obor, obor hodnot a výpočet inverzní funkce. Hledání inverzní funkce: 1) původní funkce 20:51 leží větve hyperboly ve II. a IV. kvadrantu a funkce je rostoucí na intervalech a . Pro bd 0 dostáváme lichou funkci k y x, která modeluje nepřímou úměrnost. Inverzní funkcí k lineární lomené funkci je opět lineární lomená funkce, dokonce se stejným k, ovšem s jiným středem x0 >, @ 2.2.5. Periodická funkce 39 2.2.6. Inverzní funkce 40 Úlohy k samostatnému řešení 41 2.3. Definiční obory 42 Úlohy k samostatnému řešení 44 2.4. Konstantní funkce 44 Výklad 44 2.5. Lineární funkce 45 Úlohy k samostatnému řešení 45 2.6. Kvadratické funkce 46 Úlohy k samostatnému řešení 50 2.7. Lineární lomená. - Lineární funkce - Lineární lomená funkce - Mocninná a Odmocninná funkce - Exponenciální funkce - Logaritmická funkce - Goniometrické funkce - Inverzní funkce - Limita funkce - Derivace funkce - Neurčitý Integrál funkce - Určitý Integrál funkce - Průběh funkce - Definiční obor funkce - Sudost a lichost funkce - Spojitost.

Funkce

Funkce - lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná Exponenciální a logaritmická funkce, inverzní funkce; 17. Exponenciáĺní a logaritmické rovnice; 18. Goniometrie - g. funkce v obecném úhlu, g. rovnice, g. vzorce a výrazy, sinová, kosinová věta; 19. a) Komplexní čísla v algebraickém a goniometrickém tvaru. Zdarma: 58 videí 13 hodin 9 minut 0 článků 1 interakce Premium: 74 video příkladů 7 hodin 34 minut 77 testů . Zřejmě nejdůležitějším a nejčastěji zmiňovaným pojmem v matematice je funkce. V tomto kurzu si přiblížíme, co máme pod tímto slovem na mysli, jakým způsobem funkce pracují a jaké základní typy funkcí rozlišujeme

Lineární lomená funkce, mocninné funkce, inverzní funkce - termín odevzdání do pátku 27.3.2020 1. Nakreslete graf funkce f: y=| 4 x−1 2−x |. Určete D(f), H(f), průsečíky s osami a rovnice asymptot. 2. Načrtněte grafy funkcí do soustavy souřadnic Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost 1. Určete definiční obor funkce a načrtněte její graf: a) f: y = Určete předpisem inverzní funkcí f -1 k funkci f. y = x 2 x 1 Určete body grafu funkce f, ve kterých má tečna grafu směrnici rovnou 1.. funkce inverzní: lineární lomená funkce je prostá, funkce inverzní je též lineární lomená funkce y dx b cx a derivace: y (cx d)2 užití: velmi časté; všude tam, kde jsou jevy spolu svázány nepřímo úměrně s počáteční konstantou K, kde K dostaneme rozkladem y ax Inverzní funkce -% Funkce . Lineární funkce -% Funkce . Kvadratická funkce -% Funkce . Lineární lomená funkce -% Arcustangens a arcuscotangens -% Funkce . Sinus a kosinus jako funkce -% Goniometrie a trigonometrie . Úvod do limity funkce -% Limita a spojitost funkce . Definiční obory funkcí a jejich derivací -% Diferenciální.

Definice a vlastnosti fcí, graf funkce, inverzní funkce 4. Lineární a kvadratická funkce 5. Mocnina s reálným exponentem, lineární lomená funkce 6. Lineární rovnice a nerovnice, soustavy, slovní úlohy 7. Kvadratická rovnice a nerovnice, soustavy, slovní úlohy 8. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 9. Goniometrické. omezenost funkce, sudá a lichá funkce, periodicita funkce. Funkce inverzní k dané, vlastnosti. Kartézský graf funkce, transformace soustavy souřadnic posunutím, složená funkce. Konstantní a lineární funkce. Kvadratická funkce. Mocninná funkce. Lineární lomená funkce. Polynomická funkce. Určete definiční obor funkce: h1: h2. Přehled funkcí - text obsahující funkce lineární, kvadratické, goniometrické Lineárně lomená funkce - učební text s postupem načrtnutí grafu velikost souboru ve formátu PDF: 300 kB. Exponenciální rovnice a inverzní funkce - text obsahující návod na řešení jednotlivých typů exponenciálních rovnic a.

- Lineární lomená funkce - Kvadratická funkce - Mocninná funkce - Exponenciální funkce - Logaritmická funkce - Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi - Cyklometrické funkce - Inverzní funkce - Určování vlastností a grafu funkce - Posloupnosti a jejich vlastnosti - Definice posloupnosti - Konečné a nekonečné posloupnost 3. složené funkce, inverzní funkce Mocninné funkce: Lineární funkcí je každá funkce na množin ě R ve tvaru y ax b= + , kde a b, ∈ℝ jsou konstanty. Defini čním oborem a oborem hodnot jsou všechna reálná čísla. Grafem lineární funkce je p římka, a naopak, každá přímka je grafem n ějaké lineární funkce Lineární funkce. lineární funkce je funkce ve tvaru y=ax+b, kde a, b jsou reálné koeficienty. Pokud je a=0, pak takovou funkci nazýváme konstantní. Grafem lineární funkce je vždy přímka. Funkce lineární lomená. funkce lineární lomená je taková funkce ve tvaru y=(ax+b)/(cx+d). Pokud c je různé od nuly, je grafem takovéto funkce hyperbol Inverse Functions - Domain & range- With Fractions, Square Roots, & Graphs - Duration: 23:12. The Organic Chemistry Tutor Recommended for yo

32 - Lineární lomená funkce (MAT - Funkce) - YouTub

 1. • Lineární lomená funkce. • Mocninná funkce. • Logaritmická funkce, logaritmus a jeho využití. • Goniometrická funkce, vztahy mezi goniometrickými funkcemi, součtové vzorce. inverzní funkce, které lze použít při úpravách rovnic jako ekvivalentní úpravy
 2. Inverzní funkcí k lineární lomené funkci je op ět lineární lomená funkce, dokonce se stejným k , ovšem s jiným st ředem S y x inv 0 0 = [ , ] . 8.7
 3. 15. Algebraické funkce Algebraická funkce, rozdělení algebraických funkcí; funkce polynomická n-tého stupně mocninná funkce s přirozeným exponentem a funkce k ní inverzní, racionální funkce (zejména lineární lomená funkce), mocninná funkce s celým záporným exponentem. 16
 4. imum v bod 0 Je-li a < 0 sud, omezen shora, maximum v bod 0 Je-li y = x2 + c parabola se posune o c bod nahoru nebo dol Je-li y = (x k)2 parabola se posune o k bod vlevo nebo vpravo Je-li y = (x k)2 + m parabola se.

Exponencialni a logaritmicke rovnice - Miroslav Reza

 1. Kvadratická funkce; Ekvivalentní úpravy rovnic; Kvadratická rovnice; Lineární funkce; Kvadratická funkce; Nepřímá úměrnost; Lineární lomená funkce; Mocninné funkce; Inverzní funkce; Odmocnina; Mocniny s racionálním exponentem; Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické vzorce; Goniometrie; Funkce sinus a.
 2. Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. 1: Poděkování, upozornění, licence; 2: Spojený životopis autora a učebnic
 3. Funkce a rovnice. Matematika SŠ » Funkce a rovnice » . aktualizováno: 20. 9. 2020 23:52. Seznam kapitol / hodi
 4. ) URL. Lineární funkce. Lineární funkce. Lineární funkce Soubor. Kvadratická funkce. Kvadratická funkce. Lineární lomená funkce 01 (video) URL. předpis, definiční obor, asymptoty, graf (43

Nepřímá úměrnost, lineární lomená a mocninná funkce říjen Mocniny a odmocniny. Inverzní funkce. Rovnice s neznámou pod odmocninou. listopad. Rovnice s neznámou pod odmocninou. Goniometrické funkce - možnost použít PS prosinec Goniometrické funkce a rovnice leden. Goniometrické rovnice. únor. Exponenciální a logaritmické. Priklady.com - Sbírka úloh: Lineární lomená funkce . Čistě matematicky může být tento vztah popsán nějakou funkcí, např V dialogu Formát spojnice trendu je možné nastavit celou řadu parametrů, které ovlivní funkci použitou pro proložení bodů bez havarijní funkce. otočné. lineární. rotační. s havarijní funkcí

Číslíš, Nečíslíš - YouTube

36 - Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou (MAT

Logaritmická funkce je rostoucí pro hodnoty základu \(a > 1\) a klesající pro hodnoty základu \(a\in (0;1)\). Sudá, lichá: Logaritmická funkce není ani sudá, ani lichá. Prostá: Logaritmická funkce je prostá. Periodická: Logaritmická funkce není periodická. Omezenost: Logaritmická funkce není omezená 06. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy; 07. Kvadratická rovnice, vlastnosti kořenů; 08. Soustava lineární a kvadratické rovnice; 09. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, s neznámou ve jmenovateli, iracionální rovnice; 10. Kvadratické nerovnice; 11. a) Trigonometrie, shodnost a podobnost trojúhelníku, shodná.

1 je lineární lomená funkce vyjádření tzv. nepřímé úměrnosti y = a x 0, kde a 0 0. Tato funkce Logaritmická funkce tvaru y = log a x je inverzní k exponenciální funkci x = ay. Je definována na intervalu (0 + ), pro a > 1 je funkc Lineární lomená funkce Graf lineární lomené funkce Mocninná funkce Mocninná funkce s přirozeným a celým exponentem Inverzní funkce Exponenciální a logaritmická rovnice, nerovnice a jejich funkce Exponenciální funkce Exponenciální rovnice a nerovnice. Mocninné funkce lomené Funkce lomená lineární. Je to důležitá, často používaná funkce. Funkční předpis: y = a / x čili y = a * x-1. Definiční obor je pouze ( -∞, 0) ∪ (0, ∞), jelikož pro x = 0 funkci vyčíslit nelze

- Lineární lomená funkce - Mocninná funkce Publikace je vhodná pro: studenty a učitele na gymnáziích, středních průmyslových a středních odborných školách s vyšší hodinovou dotací, maturanty k přípravě na maturitní zkoušku, uchazeče vysokých škol k přípravě na přijímací zkoušku Lineární funkce je funkce y = ax + b; jejím grafem je přímka. Lineární lomená funkce je funkce y = (ax + b) / (cx + d), kde bc - ad ≠ 0; jejím definičním oborem je množina reálných čísel různých od -d/c; grafem l.l.f. je rovnoosá hyperbola s asymptotami rovnoběžnými s osami x a Derivace, primitivní funkce. Inverzní funkce. Inverzní funkce. Kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Kvadratická rovnice s parametrem. Užití grafu kvadratické funkce při sestrojování grafů funkcí s absolutní hodnotou. 11. Mocninná a lineární lomená funkce Řešené příklady - Lomená funkce. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 Kč Lineární funkce - přímá a nepřímá úměra : Délka lekce: 13:08. Kvadratická funkce. 44. Kvadratická funkce Bonus 2 - Funkce 3 - Inverzní funkce : Délka lekce: 41:05 | Spolupracujte s námi minimum, maximum, inverzní funkce, využití derivací ke stanovení průběhu funkce) 4. Lineární funkce. (definice, graf, lineární rovnice, lineární lomená funkce, graf, rovnice v podílovém tvaru, vztah k analytické geometrii - rovnice přímky, hyperbola, vztah k soustavám - grafické řešení soustav) 5. Funkce.

Funkce inverzní. II. Vlastnosti funkcí z hlediska analýzy: spojitost, limita, derivace, lokální extrém, globální extrém na množině (intervalu), inflexní bod, asymptoty funkce. L´Hospitalovo pravidlo. funkce, racionální funkce (zejména lineární lomená), funkce goniometrické a. » Lineární lomená funkce (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 04. 01. 2011 19:54 ao0 Příspěvky: 64 Reputace: 0 . Lineární lomená funkce Soustava dvou lineárních rovnic. Soustava lineární a kvadratické rovnice. Lineární a kvadratické nerovnice, nerovnice s absolutní hodnotou. Řešení nerovnic v souvislosti s určením definičního oboru složené funkce. Aritmetická posloupnost. Geometrická posloupnost. Komplexní čísla funkce a jejich vlastnosti. elementární funkce (konstantní, lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninné s přirozeným a celým mocnitelem, druhá odmocnina, exponenciální, logaritmická, goniometrické) graf funkce. operace s logaritmy. vztahy mezi goniometrickými funkcemi, goniometrické vzorce, úpravy goniometrických výraz

4.5 Lineární lomená funkce užít pojem a vlastnosti nep římé úm ěrnosti; ur čit lineární lomenou funkci, upravit p ředpis funkce, ur čit asymptoty, sestrojit graf lineární lomené funkce; stanovit defini ční obor a obor hodnot lineární lomené funkce, ur čit intervaly monotonie v kapitolách Inverzní funkce k funkcím mocninným, Inverzní funkce k funkci lineární lomené a v prvních čty řech úlohách v kapitole Cyklometrické funkce. Kolektiv autor ů O. Odvárko, J. Řepová a L. Sk řítek napsal publikac

- Lokální extrémy funkce - Monotónnost funkce - Konvexnost a konkávnost funkce - Graf funkce - Průsečíky grafu funkce s osami - Asymptoty grafu funkce - Tečna a normála ke grafu funkce - Inverzní funkce - Lineární funkce - Lineární lomená funkce - Kvadratická funkce - Mocninná a Odmocninná funkce - Exponenciální funkce Funkce. Funkce 2. Definiční obor a obor hodnot. Monotonnost a prostá funkce. Prostá funkce. Sudá a lichá funkce. Elementární funkce. Inverzní funkce (video, 17 min) Lineární funkce. Kvadratická funkce. Lineární lomená funkce. Mocninná funkce. Logaritmická funkce. Exponenciální funkce. Goniometrické funkce. Sbírka úloh. Kurz

Skládání funkcí | Onlineschool

Funkce - Univerzita Karlov

 1. 1.4 Lineární lomená funkce ; 1.5 Mocninné funkce ; 1.6 Inverzní funkce ; 1.7 Návrat k názvu kapitoly ; 1.8 Úlohy k opakování ; Exkurze do historie ; 2. Exponenciální a logaritmické funkce ; 2.1 Exponenciální funkce ; 2.2 Exponenciální rovnice a nerovnice ; 2.3 Logaritmická funkce a logaritmus ; 2.4 Věty o logaritmech a jejich.
 2. Využití prostředí Excel při výuce teorie grafů na gymnázi
 3. 10.Funkce lineární lomené a mocninné Pojem funkce, vlastnosti funkce. Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce. Polynomické a racionální funkce. Mocninná funkce s přirozených a celým exponentem. Inverzní funkce. Definice n-té odmocniny. Mocniny s racionálním a reálným exponentem. 11.Exponenciální funkce a.
 4. funkce inverzní: lineární lomená funkce je prostá, funkce inverzní je též lineární lomená funkce y dx b cx a derivace: y (cx d)2 užití: velmi časté; všude tam, kde jsou jevy spolu svázány nepřímo úměrně s počáteční konstantou K, kde K dostaneme rozkladem y ax b cx d a c K cx d K c, poznámka
 5. Funkce lomené Funkce lomená lineární. Je to důležitá, často používaná funkce. Funkční předpis: y = a / x čili y = a * x-1. Definiční obor je pouze ( -∞, 0) ∪ (0, ∞), jelikož pro x = 0 funkci vyčíslit nelze

Lineární funkce — Matematika

Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou, kvadratická rovnice, vztahy mezi kořeny a sudost, lichost, omezenost, extrémy, složená funkce, prostá funkce, inverzní funkce. Konstantní, lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná funkce. 9. Exponenciální a logaritmická funkce, rce a nerce Definice funkce. Nabízí se otázka, zda existují inverzní funkce k funkcím goniometrickým. Protože inverzní funkce existuje pouze k prosté funkci, můžeme inverzní funkce k funkcím goniometrickým definovat jenom v těch intervalech definičních oborů goniometrických funkcí, kde jsou tyto funkce ryze monotonní, a tedy prosté

Funkce :: GKVR - M

 1. 1. vydání E-KNIHY odpovídá 2. vydání tištěné knihy. Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Funkce, mohou ji však využít žáci všech středních škol
 2. Lineární lomené funkce jsou to funkce s rovnicí: y = (ax+b) / (cx+d), kde a, b, c, d jsou reálné konstanty. Funkce, také zvaná nepřímá úměrnost, s.
 3. Obor hodnot inverzní funkce je definiční obor normální funkce Grafy inverzní a normální funkce jsou souměrně sdružené podle osy I. a III. kvadrantu Výpočet ze vzorce normální funkce - v zadání zaměníme x za y, z rovnice vyjádříme
 4. Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost. Mocninné funkce s přirozeným a celým mocnitelem. Inverzní funkce. Funkce druhá a třetí odmocnina. Definice n-té odmocniny. Operace s odmocninami. Mocniny s racionálním a reálným exponentem. Úpravy algebraických výrazů s mocninami a odmocninami. Exponenciální a logaritmická funkce
 5. Lineární lomená funkce, její graf a vlastnosti Mocninné funkce Zná předpis mocninné funkce, definiční obor a obor hodnot a umí načrtnout graf Rozlišuje vlastnosti funkce y=xn pro různé hodnoty n Rozumí pojmu inverzní funkce a umí načrtnout graf inverzní funkce Ovládá operace s odmocninami a mocninami s racionálním exponente
 6. lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost mocninné funkce, inverzní funkce exponenciální a logaritmické funkce; logaritmy, vlastnosti logaritmů exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice oblouková míra a orientovaný úhel goniometrické funkce, vztahy mez
 7. mezi těmito funkcemi lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí exponentem); inverzní funkce; funkce druhá a řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích polynomická funkce, polynomy (kořeny polynomů, vztah

Průsečíky funkcí a průsečíky s osami souřadného systému

7. Funkce lineární, kvadratická, lomená Načrtněte graf fce y= 2x-3 a funkce inverzní k této funkci a určete vlastnosti těchto funkcí. Nechť f je lineární fce s definičním oborem R , pro niž platí . Vyjádřete fci f předpisem y= ax+b, Určete hodnotu fce f v bodě x=2. Je daná fce sudá Inverzní funkce Lineární funkce Konstantní funkce Přímá úměrnost Přírůstek funkce Kvadratická funkce Lineární lomená funkce Stereometrie Hranol Řídící mnohoúhelník Hranolová plocha, hranolový prostor Kolmý hranol, kosý hranol Rovnoběžnostěn Kvádr, krychle, klene

Grafy funkcí v Excelu

• Lineární lomená funkce. • Mocninná funkce. • Logaritmická funkce, logaritmus a jeho využití. • Goniometrická funkce, vztahy mezi goniometrickými funkcemi, součtové vzorce. inverzní funkce, které lze použít při úpravách rovnic jako ekvivalentní úpravy. Goniometrické funkce Shrnutí Elementární funkce Rovnice, kořeny rovnice Polynomy, polynomické rovnice, základní věta algebry Kvadratická funkce a rovnice Řešení polynomických rovnic vyšších stupňů Racionální funkce Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce Exponenciální a logaritmické funkce Vlastnosti exponenciál a logaritmů. lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost mocninné funkce, inverzní funkce exponenciální a logaritmické funkce; logaritmy, vlastnosti logaritmů exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice 6.3 Goniometrie načrtne grafy goniometrických funkcí ( ELEMENTÁRNÍ FUNKCE. Lineární funkce: y = ax + b, (a, b ( R) Lineární funkce má předpis . y = ax + b, kde a, b jsou reálná čísla a a je různé od 0. Definičním oborem. i . oborem funkčních hodnot. jsou všechna reálná čísla (D(f) = H(f) = (-∞, ∞)). Je-li a > 0, je funkce rostoucí, je-li k < 0, je funkce . klesající

PrikladyPrikladyParabola - Analytická geometrie | OnlineschoolPriklady

Je-li f prostÆ na svØm de niŁním oboru, existuje inverzní funkce f 1. Tato funkce je takØ prostÆ a platí D f f1 = H , H f 1 = D f. Grafy funkcí f a f 1 jsou navzÆjem soumìrnØ podle płímky y = x. Funkce f , pro kterou platí x 2D f ()( x) 2D f, se nazývÆ sudÆ, jestli¾e pro vechna x 2D f: f( x) = f(x), lichÆ, jestli¾e pro v. Inverzní funkce. vlastnosti funkce inverzní. Nepřímá úměrnost. užít pojem a vlastnosti nepřímé úměrnosti, načrtnout její graf řešit reálné problémy. Lineární lomená funkce . Racionální funkce. Shrnutí poznatků o funkcích. modelovat reálné závislosti pomocí elementárních funkcí. Říjen. Mocninné funkce Logaritmická funkce je dána předpisem: kde y je závislá proměnná, x nezávislá proměnná a konstanta a je základ logaritmu, přičemž platí že a ∈ (0; 1)∪(1,∞).Čísla x0 a y0 jsou souřadnice posunutého počátku.. Definičním oborem logaritmické funkce jsou čísla reálná kladná nebo jejich podmnožina 6. Logaritmická funkce a rovnice (zavedení funkce logaritmus jako inverzní k exponenciální funkci,načrtnutí grafu pro různé základy, věty o logaritmech, logaritmování a odlogaritmování výrazů, jednoduché logar. rovnice -řešení pomocí vět o logaritmování, substituce) 7. Lineární rovnice a nerovnice, lineární funkce Ukážu vám věci o funkcích, které se ve škole většinou nedozvíte a které vám totálně změní pohled na funkce. Konečně pochopíte, o čem to je. Povíme si vše o lineární a kvadratické funkci a naučím vás rychle a jednoduše kreslit grafy. A samozřejmě si spočítáme spoustu příkladů

 • Obchodní cestující křížovka.
 • Korfbal durban.
 • Find my device.
 • Monster truck show praha 2019.
 • Skenování wifi sítí.
 • Čínské znamení zajíc.
 • Tarantule výskyt.
 • Bolest v podbřišku jako při menstruaci.
 • Optimální velikost fotografie.
 • Otravy u dětí.
 • Sylvanian families škola u stromu.
 • Banisteriopsis caapi účinky.
 • First battle of bull run.
 • Lazura na podbití.
 • Novorozenecká žloutenka diskuze.
 • Vánoční tv program 2017.
 • Kopřivový šampon na růst vlasů.
 • Elementary os 5 juno free download.
 • Kokain oči.
 • 1 koruna 1893.
 • Skolka u stromu.
 • Paralen na bolest nohy.
 • Svatební šaty boho chic.
 • Běžecký pás na splátky.
 • Výroba reflexního luku.
 • Kde sídlí duše.
 • 10 důvodů proč tě nenávidím 1x01.
 • Německo turistické zajímavosti.
 • Starověký řím vzestup a pád impéria online.
 • Bitumen krytina.
 • Bílá paní křížovka.
 • Polevky pro deti do jednoho roku.
 • Jak vytvořit xml z xls.
 • Autorské honoráře 2019.
 • Paříž památky mapa.
 • Farmaceutický reprezentant plat.
 • Jordánsko bezpečnost 2017.
 • Nové jízdní řády.
 • Bahnění ovcí.
 • Hernia incarcerata.
 • Meteor 2007.