Home

Čsn 73 6425 2 pdf

ČSN 736425-2 (73 6425): Autobusové, trolejbusové a

 1. Norma ČSN 736425-2 (73 6425) Vydána dne 1.9.2009. Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště
 2. ČSN 73 6425-1,-2 - v místech rozhledových polí železni čních p řejezd ů ČSN 73 6380 - před p řechodem pro chodce/místem pro p řecházení ve vzdálenosti menší, než uvádí ČSN 73 6110 (rozhledové pole) - v ostatních p řípadech dle zákona 361/2000 Sb
 3. - ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště (obě . části). 2.4 Technické podmínky - TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích - Únikové zóny, - TP 58 Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání
 4. ČSN EN 1317-2 (737001) Silniční záchytné systémy - Část 2 Svodidla - Funkční třídy, kriteria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody ČSN P ENV 1317-4 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel
 5. Komentář k ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 2 Publikace byla zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využitelných zdrojů energie pro rok 2007 - část A (program EFEKT). Publikace byla autorsky zpracována takto: - Ing. Jiří Šála, CSc. připravil základní text publikace, včetně návaznosti na část

ČSN 73 4301, čl. 5. 1. 2 • ve spolených a sklepních prostorách bytového domu nelze ukládat hořlavé kapaliny, výjimkou jsou hořlavé kapaliny potřebné kvytápění těchto objektů, a to v maximálním množství 40 litrů / 1 tepelný spotřebič. SN 73 3050 NOVÉ NORMY IV. Vykopávky Triedenie hornín l. 64 -68 zrušeno 7 tříd těžitelnosti pouze 3 tídy tžitelnosti: I, II a III - TKP 4 MD - aktualizováno, propojeno s SN 73 6133 - SN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací - nová klasifikační tabulka n

Vymezení pojmů dle ČSN 73 4130 Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce určená k překonávání rozdílu výško-vých úrovní chůzí. Skládá se ze schodišťových ramen a schodišťových podest. Šikmá rampa - sklonitá stavební konstrukce určená k překonávání rozdílu výš-kových úrovní chůzí ČSN 730580-2 Obytné budovy Dle ČSN 730580-2 Denní osvětlení budov - denní osvětlení obytných budov stanoví požadavky na úroveň denního osvětlení v obytných budovách takto: Pokud je požadovaná průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti musí být nejméně 2%. podle ČSN 73 0580-1 T. Označení normy: ČSN 73 6425-2 Třídící znak: 736425 Počet stran: 24 Vydáno: 1.9.2009 Název: Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště Detailní popis ČSN 73 6425-2ČSN 73 6425-2 Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6075 z 26. listopadu 1990

ČSN 73 6425 byla vydána v prosinci 1995. Změnou 1)-12/1996, vydanou v prosinci 1996, se s účinností od 1.1.1997 provádí doplnění textu jednoho článku a normativní přílohy C. Doporučujeme. Informace k uplatnění Elektronické evidence tržeb. Oborová brán ČSN 73 6425-2 ČSN 73 6425-2 Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6075 z 26. listopadu 1990. Jedná se o druhou část autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, která je zaměřena na řešení přestupních uzlů tabuky 7 a CSN 73 6425-2. Vzájemné odstupy au obusù pti tésném, polotésném a volném fazeni vodé ných stáni se navrhuje podle CSN 73 6425-2. Parkovací stáni pro autobusy se zpravidla navrhuJí tak, aby cestujicí St povali na chodní Fakulta stavební VUT je nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Dne 19. září 1899 byla nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. Následně 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v oboru stavebního inženýrství

Norma ČSN 736425-2 (73 6425) 1.9.2009 - Norma ČSN - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupn 2. vrstva izolace rockwool mezi pomocnÝm roŠtem 120 mm rockton, superrock nebo rockmin plus parozÁbrana zÁvĚsy a sdk profily sÁdrokartonovÉ desky 12,5mm (dle montÁŽnÍch pravidel vÝrobce sdk) x - tlouŠŤka izolantŮ dle tepelnĚ technickÉho posouzenÍ, dle Čsn 73 0540-2 izolace mezi a pod krokvemi vložen

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky § 25 ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana § 26 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 1 až 4 § 27 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. § 28 ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Klasifikace zemin (skalních hornin) podle ČSN 73 1001 - Základová p ůda pod plošnými základy Základová p ůda Horniny jako základové p ůdy se v inženýrském smyslu ozna čují jako zeminy, jestliže jsou nezpevn ěné nebo slab ě zpevn ěné, na rozdíl od dob ře zpevn ěných skalních hornin Proti předchozí normě ČSN 73 6425 z roku 1995 tato norma mění její uspořádání. Nejprve jsou zařazeny kapitoly, ve kterých jsou ustanovení společná pro všechny druhy zastávek. Další kapitoly pak obsahují ustanovení pro zastávky roztříděné podle druhu dopravy (BUS a TBUS, TRAM) ČSN 73 6425-2 Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6075 z 26. listopadu 1990. Jedná se o druhou část autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, která je zaměřena na řešení přestupních uzlů. Zvláštní důraz je kladen na optimalizaci návrhových prvků v závislosti na velikosti a významu přestupního uzlu zejména.

Standard ČSN 736425-2 (73 6425) 1.9.2009 - Standard ČSN - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupn ČSN 73 0821 6 4.2.11 Pro potřeby této normy se u všech železobetonových konstrukcí stanoví tloušťka krycí vrstvy vý- ztuže (nutná pro zajištění požární odolnosti) od tepelně namáhaného povrchu k okraji hlavní výztuže. Pokud krycí vrstva dosahuje hodnoty 40 mm a vyšší, musí být opatřena dodatečnou výztuží

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukc Formát PDF: IPDF - Image PDF (norma je skenovaná) Velikost PDF: 16904 kB: Změny: *a 8.91, *2 2.94, *Z3 10.06 (viz seznam změn) Druh: ČSN: Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Standard zastávek PID - Web informující o dokumentu. Jen si oprav - zisk z realizace, pak Z1, Z2 a nakonec Z3 (v radku s dani).jpg. 2001 × 1500; 469 kB; ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací; ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (PDF) ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice (PDF) ČSN 73 4301 Obytné budovy (PDF) a následné změny: změna 1, změna 2, změna

ČSN 73 6425-2 (736425) A Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště. Část 2, Přestupní uzly a stanoviště = Bus, trolleybus and tramway lines halt. , s. Norma je platn Webhosting Sweb.cz - Výpis souborů - vsd2z.sweb.c

Die Norm ČSN 736425-2 (73 6425) 1.9.2009 - Norm ČSN - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupn 73 6124-1, -2, ČSN 73 6126-1, -2, ČSN 73 6127-1,-2, -3, -4, TP 93, TP 94, ČSN 73 6133 a další TP MD, případně na jiné technické normy a předpisy, na které jsou v jed-notlivých ustanoveních TKP příslušné odkazy a stano 6 KAPITOL a 2 PŘÍLOHY • KAPITOLA 1: Všeobecně uvádí rozsah platnosti, normativní odkazy, základní termíny a definice, které se uplatňují v ČSN EN 1991-1-1. • KAPITOLA 2: Klasifikace zatížení uvádí klasifikaci stálých a užitných zatížení ve smyslu článku 4.1.1 normy EN 1990

ČSN 73 6425-2 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové

Výtah z ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Nejmenší dovolené vzdálenosti kabelů NN od ostatních podzemních sítí v cm silové kabely sdělovací kabely plynovod vodovod teplovod kabelovod kanalizacekolektor koleje 1kV 10kV 220kV 0,005MPa 0,4MPa souběh 5 15 20 30(10) 40 60 40 30 10 50 0 10 GA,GC, GO ČSN EN 933-11000m3 vlhkost-2% až +1% ČSN EN 1097-5min 2 x denně ŠD zrnitost obsah jemných částic GE, GN ČSN EN 933-11000m3 ŠP zrnitost obsah jemných částic GE, GN ČSN EN 933-11000m3 MZ zrnitost GE ČSN EN 933-11000m3 ekvivalent pískuSE ≥25 ČSN EN 933-81000m3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 1.1.2 Cihelné zdivo ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiv ČSN 73 4201 ed. 2 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heating appliances Upozornění na používání této normy Souběžně s touto normou platí ČSN 73 4201 z října 2010. Předchozím vydáním ČSN 73 4201 z ledna 2008 byla nahrazena ČSN 73 4201 z listopadu 2002

ČSN 73 6425 (736425) - Technické normy ČSN

2 2.2.1. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 2 2.2.3. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 2 2.2.4. ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p řestupní uzly a stanovišt ě - Část 1: Navrhování zastávek 2 2.2.6. ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice 2 3.2.2 ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Pr ů-zkum a zkoušení základové p ůdy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 75 0101 Vodní hospodá řství - Základní terminologie ČSN 75 0120:2009 Vodní hospodá řství - Terminologie hydrotechnik ČSN 73 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb ČSN P EN 13670-1 (návrh) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody ČSN 75 7221 Jakost vod

Volné skládky se posuzují podle ČSN 73 0873 tab. 1 položky 2 a tab. 2 položky 2 až 4 (jako sklady v závislosti na půdorysné ploše). Pokud není zřízena vodovodní síť a odběrní místo tvoří: a) vodní tok, musí být zajištěn (po dobu celého roku) nejmenší odběr podle tab. 2 ČSN 73 0873 (položka pro v = 1,5 m/s) ČSN 73 5910 Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru ČSN 75 0434 Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vede ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení ČSN 73 7507 Projektování. 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpe čnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pov ěřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití vytvo řený podle zvláštního zákona1) a ozna čený písmenným ozna čením ČSN, jeho

12.2020 ČSN 34 7010-82 ed. 2 - Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody Více informací HTML náhled 12.2020 ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavk EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene. Vypracování normy. Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc norem ze souboru ČSN 33 2000 (např. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, části 7) a dále především k požadavkům norem protipožární bezpečnost (např. ČSN 73 0802). Do protokolu o určení vnějších vlivů je nutno zapracovat i další požadavky ostatních profesí majících vliv na návr

POŽADAVKY DLE NORMY ČSN 73 0540-2 (2011) Tab.1: Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí . 2 Tab.2: Hodnoty součinitele typu budovy e 1 [-] 3 Tab. 3: Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla pro budovys převažující návrhovo Zadání části A • Celkový počet parkovacích a odstavných stání • V zadané lokalitě •stanovte celkový počet stání (dle ČSN 73 6110) •navrhněte vhodné uspořádání odstavných a parkíhlh(dlkovacích ploch (dle ČSN 73 6056SN 73 6056; měří k 1 500)ítko 1:500) • řešený sektor vhodně napojte do dopravní sítě měst(jd ýk lta (v jednom výkresu společně. ČSN 73 6425-1 : 2007 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (a předchozí normy ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, ON 73 6425 Zastávky MHD, ON 73 6426 Zastávky ČSAD a další); ČSN 73 6075 : 1991 Navrhovanie autobusových staníc (Navrhování autobusových nádraží); zrušena. ČSN EN ISO 717-2:1998 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budo vách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost. ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování. ČSN 73 6425-2ČSN 73 6425-2 Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6075 z 26. listopadu 1990. Jedná se o druhou část autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, která je zaměřena na řešení přestupn..

ČSN 73 6425-2 www

ČSN 73 3050 Zemné práce Z2 Všeobecné ustanovenia.pdf. 47 kB; + (2) Zřízení a způsob zabezpečení úrovňového křížení silnic a místních komunikací s drahou v případech malého dopravního významu stanoví zvláštní předpisy 2), 15) a závazná ČSN 73 6380. Bližší podrobnosti obsahují též doporučené ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. § 50. Vedení v tělese komunikac

ČSN 73 6425 - Náhle

Čsn 73 4108 pŘÍloha a.2) Školy: dÍvky: 1 wc na 20 dÍvek 1 hyg. kabina na 80 dÍvek v pŘedsÍni 1 umyvadlo na 20 dÍvek chlapci: 1 wc na 80 chlapcŮ 1 pisoÁr na 20 chlapcŮ v pŘedsÍni 1 umyvadlo na 20 chlapcŮ v umÝvÁrnĚ tĚlocviČny min 1 sprcha na 8 ŽÁkŮ pro speciÁlnÍ Školy platÍ vyŠŠÍ poČty (viz Čsn 73 4108 pŘÍloha. anotace ČSN 73 6056.pdf -4; Size 192 kB; Fast download for credit 1 second - 0,01.

Hledejte: csn-730834-pdf Ulož

Z2 ČSN 73 6101, etapizace výstavby v uspořádání 2+1 • Realizace ekonomicky efektivních staveb; • Při etapovité výstavb ě D/R27,5 a R25,5 lze v jejich trase navrhnout pozemní komunikaci s uspo řádáním 2+1 (volná ší řka 13,5 m) ČSN 73 1373 Ztvrdlý beton 1.2.19 Stanovení doby tuhnutí ČSN EN 480-2 Přísady do betonu a malt 1.2.20 Stanovení odlučování vody z betonu ČSN EN 480-4 Přísady do betonu a malt 1.2.21 Zkouška kapilární absorpce ČSN EN 480-5 Přísady do betonu a malt 1.2.22 Stanovení obsahu sušiny ČSN EN 480-8 Přísady do betonu a malt. Hygienická zařízení a šatny ČSN 73 4810 OPRAVA 1 Corrigendum ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z října 2020 se opravuje takto: V kapitole 2 se nahrazuje text ČSN 73 605 takto: ČSN 73 6059 V kapitole 3 se opravuje číslování článků. Značení článků 3.12 až 3.14 se nahrazuje značením 3.13 až 3.17. Příklad 2 - ČSN 73 1001 2a SM Písek hlinitý 20 50 30 0 0 50 40 10 I p = w L - w P. 1a GP Štěrk špatně zrněn.

ČSN 73 4201 - TZB-inf

ČSN 73 6425-1 : 2007 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (a předchozí normy ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, ON 73 6425 Zastávky MHD, normy pro projektování tramvajových tratí a další ČSN 73 0031 (730031) Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet byla zrušena k 1. 4. 2010 a nahradila ji: ČSN EN 1990 (730002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí: 2004. Změny a opravy: A1 4.07t, oprava 1 11.07t, oprava 2 8.08t, Z1 2.10t, oprava 3 2.10t [TsTT]_ČSN (73 0802) _2009_05 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.pdf

ČSN 73 6360-1 . Geometrical characteristics of railway tracks - Part 1: Layout 9.2. Lomy sklonů a jejich zaoblení 25. 9.3. která byla obsažená v TNŽ 73 6360 Geometrické uspořádání koleje normálního rozchodu na celostátních dráhách a vlečkách (bývalá ON ze dne 12.. Čsn 730802:2009/z1 (73 0802) 1.2.2013 Platná norma ČSN 730802:2009/Z1 (73 0802) Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Hodnocení: 4.9 hvězdičky z ČSN 74 6401, ČSN 73 0532, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 1192, ČSN EN 1529, ČSN EN 1530, ČSN EN 12207, ČSNEN 12208, ČSN EN 12210, ČSN EN 12219, The Appendix is an integral part of Certificate of Accreditation No. 215/2020 of 31/03/2020 Accredited entity according to ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 PÚ 2 - garáž PÚ 1 bytová jednotka Dle ČSN 73 0833 se jedná o budovu skupiny OB 1. Požární riziko, p ředstavováno výpo čtovým požárním zatížením, je stanoveno taxativn ě dle tab B.1 přílohy B ČSN 73 0802. Výpo čtové požární zatížení p v = 40 kg.m-2. Stupe ň požární bezpe čnost ČSN 73 1901-3 OPRAVA 1 +!5J6BD5-bbgahc! 511607 Rok vydání 2020, 2 strany Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. Cenová skupina 998. Author: ČNI Created Date · ČSN EN 13201-2,3,4,5 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 2, 3, 4 a 5 · ČSN 36 0455 - Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace · ČSN 73 0580-1 - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavk

 • Halle berry tattoo.
 • Jarní česnek.
 • Vývoz z dominikánské republiky.
 • Uprava fotek na komiks.
 • Rybářský lístek pro děti cena.
 • Dřevěné nohy ke křeslu.
 • Záhon ve stylu provence.
 • Nezvratný osud 5.
 • 3 chodové menu recepty.
 • Joga seminar.
 • Džinismus referát.
 • Jak se zbavit hemeroidů po porodu.
 • Jeskyni krapniky.
 • Ryba pavouk chorvatsko.
 • Srdečně vás vítáme cz dab.
 • Knihovna pdf muni.
 • Mia badgirls.
 • Pomůcky pro slabozraké praha.
 • Tajemství českého středohoří.
 • Twinstar online hráči.
 • Kuchynska linka cena.
 • Android nastavení notifikací.
 • Thanksgiving date.
 • Melissa rostlina.
 • Štika anglicky.
 • Honda civic 2014.
 • Klub ohařů.
 • Neopravnene pouziti karty.
 • Jak opravit blikající monitor.
 • Hranaté závorky mac.
 • Kingsman the golden circle online cz.
 • Vida centrum praha.
 • Bílé auto diskuze.
 • Nibiru u slunce.
 • Crop faktor canon.
 • Pračka siemens chyba f21.
 • Minecraft 1.13 update list.
 • Chování na sociálních sítích.
 • Harry styles v praze.
 • Kurz sebelíčení brno.
 • Konvalinky praha.