Home

Umělá radioaktivita

Umělá radioaktivita je tedy podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem, například při ostřelování částicemi alfa se jádra mohou dále samovolně přeměňovat, tedy vykazují radioaktivitu. Takováto jádra v přírodě běžně neexistují, ale byla vytvořena uměle Umělá radioaktivita. V roce 1934 objevili manželé Frédéric (1900 - 1958) a Iréne (1897 - 1956, oba získali Nobelovu cenu za fyziku roku 1935) Joliot - Curieovi umělou radioaktivitu. Zjistili, že ostřelováním hliníku částicemi α vznikne nový v přírodě neexistující nuklid fosforu a neutron podle reakce: . Fosfor má poločas přeměny pouze 130 sekund a. Umělá radioaktivita Všechny tyto základní poznatky byly učiněny na radioaktivitě přírodní , pozorované převážně u nejtěžších prvků. V r.1934 manželé F.Joliot-Curie a I.Joliot-Curieová poprve vytvořili radioaktivitu uměle vyvolanou

Energetický slovník - Informačný servis - Javys, a

Umělá radioaktivita byla objevena které svůj název dostaly od výchozího mateřského nuklidu: 92 90 92 94 83 Prvek, z něhož vzniká přímo jiný, se označuje jako prvek mateřský a jeho přímý produkt rozpadu jako prvek dceřiný. /po zvětšení jde i přečíst / Tak tohle už přečíst nejde Koupit Koupit eknihu. Vědecká monografie pojednává v první části o objevu a výzkumu umělé radioaktivity různých typů, o aktivaci prvků, transmutační energii, reaktivnosti atomového jádra, radioaktivitě štěpných trosek atomového jádra, transuranových radioisotopech a umělých radioaktivních řadách

Umělá radioaktivita. Umělou radioaktivitu získají prvky transmutací, vlivem řetězové reakce nebo působením urychlených částic. Umělá radioaktivita je tedy podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem, např. při ostřelování částicemi α se jádra mohou dále samovolně rozpadat, tzn. vykazují. Záření α, β, γ vysílají např. uran, radium a některé další prvky s nestabilními jádry při samovolném štěpení a přeměně na jádra jiných prvků. Tato vlastnost se nazývá přirozená radioaktivita. Radioaktivní prvek je takový, jehož jádra se postupně štěpí. Takový prvek označujeme jako radionuklid Umělá radioaktivita. Rutherford - první umělá transmutace jádra; umělý radionuklid lehkého prvku. Pro přeměnu nestabilního jádra v jiný atom platí obecná pravidla (posuvové zákony): Při vyzáření alfa částice dochází k posunu v periodické tabulce o dvě místa vlev Radioaktivita Trochu z historie 1896 - Henri Becquerel Objevil, že uranová ruda zvaná smolinec vyzařuje neviditelné záření. Tato schopnost látek vyzařovat samovolně neviditelné pronikavé záření byla nazvána RADIOAKTIVITA. Marie a Pierre Curieovi Ve výzkumu pokračují a zpracovávají celý vagón uranové rudy, až. ostřelování. Tento jev byl označen jako umělá radioaktivita , neboť byl vznik radioaktivního záření uměle vyvolán. Radioaktivita je jev, při kterém dochází k rozpadu atomových jader za součas-ného uvolnění neviditelného (radioaktivního) záření. Jelikož dochází k rozpad

Radioaktivita - Wikipedi

0886 - Umělá radioaktivita. UMĚLÁ RADIOAKTIVITA. Umělá radioaktivita je rozpad nuklidu vyvolaný umělým předáním energie jádru nuklidu tak, že se tento nuklid stane nestabilním a rozpadne se s vysláním záření alfa, beta nebo gama (viz heslo Radioaktivní záření ). Je-li produkt rozpadu radioaktivní, vzniká rozpadová řada Umělá (indukovaná) radioaktivita [upravit | editovat zdroj] je přeměna atomů vyvolána jadernými reakcemi. K objevení umělé radioaktivity došlo v roce 1934 ostřelováním hliníku částicemi α. Podíleli se na tom manželé Fréderic a Irene Joliot-Curieovi Umělá radioaktivita. Kromě přírodních radioaktivních zdrojů existují i zdroje umělé. Ty přišly spolu s objevem umělé radioaktivity v r. 1933, kdy ji poprvé pozorovali manželé Irène a Frédéric Joliot-Curie. V současné době umíme za použití různých metod vyrobit přes 1400 radioaktivních prvků - radionuklidů Jev pojmenovali umělá radioaktivita. Za objev umělé radioaktivity získali Nobelovu cenu. β + radioaktivní izotopy. Izotopy, u kterých probíhá tato přeměna a vyzařují tedy pozitrony, jsou například draslík-40, dusík-13, sodík-22, hliník-26 a jod-121. Příklad přeměny: 22 11 Na → 22 10 Ne + e + + ν

Tato umělá radioaktivita byla objevena roku 1934. Radionuklid Prvek je tvořen směsí izotopů. Některé z nich jsou stabilní, jiné mohou být radioaktivní. Látka složená ze stejných radioaktivních jader se nazývá radionuklid Radioaktivita = přeměna atomových jader spojená s uvolňováním jaderného zářen umělá - uměle vyvolaná člověkem - objev: 1934 (manželé Curieovi) 4 2 He + 27 13 Al ---> 30 15 P.

Umělá radioaktivita :: ME

Vedle přirozené radioaktivity existuje také radioaktivita umělá, kdy nestabilita atomového jádra je vyvolána uměle (obvykle jadernou reakcí). Umělá radioaktivita se řídí stejnými zákonitostmi jako přirozená radioaktivita Umělá radioaktivita - přeměna jádra je způsobena vnějším vlivem (ostřelování protony či neutrony). Zdroje - rentgen (RTG), počítačová tomografie (CT), mamograf, CRT obrazovky, Leksellův gama nůž, jaderné zbraně, jaderný reaktor František Běhounek - Umělá radioaktivita (1952) Přírodověcké vydavatelství, Praha 1952, 1. vydání, 188 stran, 70 kreseb, 1 příloha, dobrý stav

Umělá radioaktivita je vyvolaná vnějším vlivem, například bombardováním daného prvku a-částicemi. Tím dostane prvek energii, která je pro něj moc velká, a proto se rozpadá na jiný prvek a přebytečnou.. Umělá radioaktivita: Radioaktivita může být také vyzařována na jiné atomy •Umělá radioaktivita - samovolný rozpad uměle připravených nuklidů, které se v přírodě nevyskytují, tyto nuklidy je možné připravit ve speciálních laboratořích ostřelováním stabilních jader částicemi alfa, neutrony apod

Radioaktivita - AstroNuklFyzik

The klíčový rozdíl mezi přírodní a umělou radioaktivitou je to, že přirozená radioaktivita ve formě radioaktivity probíhá v přírodě sama o sobě, zatímco když je indukována člověkem v laboratořích, nazývá se umělá radioaktivita.. Člověk nevynalezl proces radioaktivity; bylo to tam a existovalo ve vesmíru od nepaměti. Byl to však náhodný objev Henryho. Tento jev se nazývá umělá radioaktivita. O její objev se zasloužili manželé I. a J. F. Joliot-Curieovi. Štěpné reakce. Otto Hahn (1879-1968) Fritz Strassmann (1902-1980 VY_32_INOVACE_05-06 UMĚLÁ RADIOAKTIVITA Umělá radioaktivita, nukleární reakce, využití radioaktivního záření UMĚLÁ RADIOAKTIVITA atomová jádra uměle připraveného izotopu prvku se rozpadají a vzniká nové atomové jádro jiného prvku a z jádra se uvolňuje radioaktivní záření neutronové záření proud neutronů, nejpronikavější, odstíníme materiálem beton. Umělá radioaktivita není rozložena rovnoměrně: např. v okolí jaderných zařízení může být mnohem vyšší, než je celostátní průměr. Z těchto důvodů nelze jednoduše porovnávat přírodní a umělou radioaktivitu, protože taková srovnání často neberou v úvahu skutečná rizika, která způsobují

Radioaktivita kolem nás | 3 pól - Magazín plný pozitivní

 1. umělá radioaktivita. umělá radioaktivita - indukovaná radioaktivita, radioaktivita vyvolaná uměle jadernými reakcemi; prakticky používané radioaktivní zářiče jsou připravovány uměle « Zpě
 2. Mnoho lidí se při slově radioaktivita vyděsí, mnozí se domnívají, že radioaktivita je něco umělého, vytvořeného šílenými vědci, ale i mnoho z těch, kteří vědí, že radioaktivita je jev přírodní, si myslí, že umělá (man-made) radioaktivita je jiná (rozuměj zlá), než přírodní (která je hodná)
 3. přirozená radioaktivita = v přírodě, objevena dříve-nerost : smolivec = uran. umělá radioaktivita = samovolný rozpad umělých radionuklidů (transurany)-v elektrárnách-způsobena vnějším vlivem (bombardování jinými jádry) radioaktivní nuklidy vyzařují tyto druhy záření : záření α -rychle letící jádra atomů heli
PPT - Umělá radioaktivita a rozpadové řady PowerPoint

Definitions of Radioaktivita, synonyms, antonyms, derivatives of Radioaktivita, analogical dictionary of Radioaktivita (Czech přirozená radioaktivita:pokud prvek vysílá záření za běžných podmínek. umělá radioaktivita(vy­volaná):vzniká ozařováním stálého atomu částicemi. 1934-Irena Sklodowská s manželem ozařují Al; 1327Al + 24 1530 P + n0. druhy záření:Alfa - proud heliových jader-nejslabší, lze zastavit papíre

Video: Umělá radioaktivita - František Běhounek Databáze kni

Ačkoli existují radioaktivní izotopy thoria a uranu, umělá radioaktivita znamená, že vytváříme řadu transuranových prvků, které jsou schopné radioaktivity. Co je to transmutace? Transmutace je chemický proces změny struktury atomů v atomových jádrech, který vede k přeměně chemického prvku na jiný chemický prvek RADIOAKTIVITA Přirozená- spontánní přeměna jádra - lehké přirozeně radioaktivní izotopy - těžké přirozeně radioaktivní izotopy - řada urano-radiová - řada thoriová - řada aktiniová Umělá- jádra vyrobena pomocí jaderné reakce v urychlovačích Přirozená a umělá radioaktivita Přirozená radioaktivita = Samovolná přeměna atomového jádra Umělá radioaktivita -přeměna jádra po umělém zásahu z vnější. Stejné zákony jako přirozená. Radon v ČR Radon = radioaktivní ply

I v Česku najdete místa, kde naměříte tak vysokou radioaktivitu, jakou byste v současném Černobylu hledali marně. Se zkušeným dozimetrikem jsme objeli zajímavé lokality, kde to opravdu svítí. A ačkoliv vám mohou připadat naměřené hodnoty vysoké, až na výjimky o nic nejde umělá radioaktivita; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. Umělá radioaktivita: byla objevena v roce 1934; ostřelováním hliníku Al 27 částicemi α vznikne v přírodě neexistující fosfor P 30 + neutron; fosfor P 30 má poločas rozpadu 130 s a přeměnou.

Přirozená radioaktivita Eduportál Techmani

 1. Umělá radioaktivita je tedy podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem, např. při ostřelování částicemi α se jádra mohou dále samovolně rozpadat, tzn. vykazují radioaktivitu. Takováto jádra v přírodě běžně neexistují, ale byla vytvořena uměle
 2. ovanými potravinami z prefektury Fukušima. Havárie v jaderné elektrárně v Japonsku, kterou zničilo zemětřesení a následná vlna tsunami, významně proměnila titulní strany světových deníků i slovník, který média.
 3. Radioaktivita umělá Umělá radioaktivita je rozpad nuklidu vyvolaný umělým předáním energie jádru nuklidu tak, že se tento nuklid stane nestabilní a rozpadne se s vysláním záření alfa, beta a gama. Je-li produkt rozpadu radioaktivní, vzniká rozpadová řada (z jednoho radioaktivního nuklidu rozpadem vzniká další.
 4. Umělá radioaktivita atomová jádra uměle připraveného izotopu prvku se rozpadají a vzniká nové atomové jádro jiného prvku a z jádra se uvolňuje radioaktivní záření neutronové záření proud neutronů, nejpronikavější, odstíníme materiálem beton-olovo objevili ho manželé Jolliotovi, když ostřelovali alfa částicemi.
 5. Pojem umělá radioaktivita zavedli v roce 1934 manželé Frédéric a Iréne Joliot-Curieovi. Tento jev popsali na základě experimentů s ostřelováním hliníku částicemi alfa, během kterých vznikal nový nuklid fosforu a neutron. Za své pokusy získali v roce 1935 Nobelovu cenu
 6. Radioaktivita Sestavila: Laura Dymáčkov
 7. umělá radioaktivita, SOŠ. fyzika, jádro, stabilní jádro, proton: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E
Rozpadové řady | Eduportál Techmania

Složení a struktura atomu (2) Maturitní otázky z chemie

 1. Umělá radioaktivita. Umělá radioaktivita je rozpad nuklidu vyvolaný umělým předáním energie jádru nuklidu tak, že se tento nuklid stane nestabilním a rozpadne se s vysláním záření alfa, beta nebo gama (viz heslo Radioaktivní záření). Je-li produkt rozpadu radioaktivní, vzniká rozpadová řada
 2. PPT - Umělá radioaktivita a rozpadové řady PowerPoint Presentation . Příklady přímých nákladů: náklady na suroviny a základní výrobní materiál, mzdy dělníků. Přímými náklady NEJSOU zejména: mzdy zaměstnanců nezapojených do výrobního procesu, prodejní.. priklady-ucebnice. University of Economics, Prague
 3. Stavba atomu, radioaktivita, f-prvky. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (348,95 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX
 4. Umělá radioaktivita. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Kupující. Jak to funguje.

0886 - Umělá radioaktivita

 1. Radioaktivní mohou být izotopy vyskytující se v přírodě (přirozená radioaktivita) i izotopy vytvořené uměle (umělá radioaktivita). Příkladem přirozené radioaktivity je záření vydávané sloučeninami uranu (např. uranová ruda smolinec), umělou radioaktivitu vykazuje např. nuklid 15 30 P, jehož příprava je zmíněna v.
 2. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.K radioaktivní přeměně může docházet spontánním štěpením u nestabilních radionuklidů nebo jadernou reakcí při kolizi.
 3. monitorování čistoty ovzduší 1 radiační kontrola 1 radioaktivní znečištění ekosystémů 1 radioizotopy 1 umělá radioaktivita Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání ' ' , doba hledání: 0,04 s
 4. 2___Radioaktivita.doc (199 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení. Tweet. Diskuse. Další práce od tohoto autora; 1. Krokodýli: 34x: 2. Vznik a vývoj života na Zemi, charakteristické vlastnosti organismů.
 5. iscencí

Radioaktivita - WikiSkript

UM15- Přirozená a umělá radioaktivita download report. Transcript UM15- Přirozená a umělá radioaktivitaUM15- Přirozená a umělá radioaktivita Umělá radioaktivita je podmíněna přeměnou jádra, je způsobena vnějším umělým zásahem (např. působením urychlených částic, transmutací, řetězovou reakcí). Možné druhy ionizujícího záření, které vznikají při radioaktivním rozpadu, označujeme jako záření α, záření β, záření γ a neutronové záření

Obecné informace o radioaktivitě a radiační ochraně - FN Moto

Co je to radioaktivita? samovolná přeměna 1 prvku v jiný prvek a přitom vyzářit neviditelné záření; to znamená,že je aktivní prvek radium; přeměna prvku ve sloučeninu; takový výraz neexistuje; 2/10 Jaká existuje radioaktivita? žádná; umělá a přirozená. Umělá radioaktivita Umělou radioaktivitu získají prvky transmutací, vlivem řetězové reakce nebo působením urychlených částic. Umělá radioaktivita je tedy podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem, např. při ostřelování částicemi ? se jádra mohou dále samovolně rozpadat, tzn. vykazují. Radioaktivita.odt Radioaktivita Učební text, 2010 (latinsky radius = paprsek, activitas = činnost) Radioaktivita přirozená • schopnost samovolně se rozpadat a přitom vysílat záření. • v přírodě asi 50 nestabilních nuklidů (204 stabilních) • objev 1896 Becquerel Radioaktivita umělá Kateřina Hupáková 4.C 2006/ 2007 10. IRENE JOLIOT- CURIE FREDERIC JOLIOT- CURIE IRENE JOLIOT- CURIE FREDERIC JOLIOT- CURIE NOBELOVA CENA.1935 objev umělé radioaktivity UMĚLÁ RADIOAKTIVITA rozpad nuklidu vyvolaný umělým předáním energie jádru nuklidu nuklid se stane nestabilním nuklid se rozpadne s vysláním záření alfa, beta či gama IRENE JOLIT- CURIE 12.9. 1897- 17.3.

Přeměna beta plus - Wikipedi

 1. Radioaktivita Záření záření proud letících atomových jader helia ( ) velká kinetická energie silné ionizační účinky malá pronikavost, vychylují se v elektrickém i magnetickém poli Jaderná rovnice: přeměna - nastává u velmi těžkých jader Záření záření proud rychle letících elektronů (e-) nebo pozitronů (e+ - antihmota k elektronu) stokrát pronikavější.
 2. 4. Přirozená a umělá radioaktivita, rozpadové řady. 5. Kinetické zákonitosti radioaktivního rozpadu, parametry charakterizující jeho rychlost, související veličiny a jejich jednotky. 6. Aktivita a množství radionuklidu. 7. Kinetika vzniku radionuklidů. 8. Aktivita soustavy několika geneticky nesouvisejících radionuklidů. 9
 3. Umělá radioaktivita je rozpad nuklidu vyvolaný umělým předáním energie jádru nuklidu tak, že se tento nuklid stane nestabilním a rozpadne se s vysláním záření alfa, beta nebo gama (viz heslo Radioaktivní záření).Je-li produkt rozpadu radioaktivní, vzniká rozpadová řada
 4. Radioaktivita Obecný úvod Radioaktivita Schopnost atomového jádra vysílat neviditelné záření jádro přitom snižuje svoji energii a stává se stabilnějším atom jednoho prvku se přeměňuje na atom prvku jiného Objev radioaktivity 1895 Becquerel 1898 manželé Curieovi (polonium a radium v jáchymovském smolinci) 1934 manželé Joliot-Curieovi (umělá radioaktivita) Poločas.

Radioaktivita - Skupina ČE

Radioaktivita a jaderné záření - FYZIKA 00

PPT - Radioaktivita PowerPoint Presentation, free download

Radioaktivita :: ME

PPT - Přednáška 1 KMM/MCH1 PowerPoint Presentation, free

Radioaktivita kolem nás 3 pól - Magazín plný pozitivní

 • Era přihlášení.
 • Vodorovné dopravní značky.
 • Blizzard freeride skis.
 • Čtyřkolky bazar.
 • Myčka aut pelhřimov.
 • Nákup z číny na firmu.
 • Převody jednotek času příklady.
 • Upecu dort ostrava.
 • Curaprox enzycal zero.
 • Oxford university parts.
 • Šifry online.
 • Kalibrace dotykové obrazovky.
 • Vtipné obrázky práce.
 • Michana vajicka s bazalkou.
 • Hokejka 170 cm.
 • Gillian anderson csfd.
 • Laň vaha.
 • R5 car.
 • My home xbox.
 • Převody jednotek času příklady.
 • Hornbach střešní krytina.
 • Online game programing.
 • Selské baroko veteráni.
 • Mickey mouse šaty.
 • Sustanon.
 • Sfx.
 • Male obyvaci pokoje.
 • Vinná réva red globe.
 • Svaz nuceně nasazených.
 • Tetovaci studio nicolette trutnov.
 • Klub turistů přerov.
 • Jak ušít braletku.
 • List javoru.
 • Hvězdy nám nepřály citáty.
 • Rozlišení dpi.
 • Jezevčík barvy.
 • Ivan exner obrazy cena.
 • Meteor 2007.
 • Anafylaktický šok wiki.
 • Pokemon energy karty.
 • Sedmihorské léto 2017 program.