Home

Tenacita pozornosti

Tenacita pozornosti Slovník cizích slo

tenacita pozornosti - dotaz na význam cizího slova, pokud význam znáte, prosím vložte jej 4.1.1 Vlastnosti pozornosti z hlediska použití vůle: volní; mimovolní; protivolní (většinou chorobná nebo chorobným procesem podmíněná) 4.1.2 Charakteristiky pozornosti (značně se mezi sebou překrývají): vytrvalost (tenacita): schopnost podržet jedno zaměření pozornosti jednu dob Záměrná (úmyslná, volní) pozornost na její udržení je potřeba vyvinout volní úsilí (závislé na vůli) 2 mentální aktivity, na nichž se podílí záměrná pozornost, jsou ostražitost a pátrání ostražitost = snaha jedince po... ostražitost = snaha jedince po delší dobu soustředění sledovat (celé) percepční. Pozornost je zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt, děj či cíl. Může být bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající cílevědomý, výběrový charakter). Zaměřenost vědomí je způsobována vnitřními faktory (např. zájmy, potřebami, ideály) i faktory vnějšími (zejména silou působícího podnětu). Základními vlastnostmi pozornosti jsou

Tenacita - pozornost je zaměřena na určitý podnět, nenecháš se rozptýlit, důležitá je při učení, dost souvisí se zájmem o danou věc. Vigilita - schopnost pohotově měnit zacílení pozornosti, ocení se třeba při řízení nebo při paintballu selektivita, oscilace pozornosti, vigilita pozornosti, fluktuace pozornosti, distribuce pozornosti, deficit pozornosti, tenacita pozornosti, stabilita pozornosti, integrace pozornosti. Komentáře. Ke slovu selektivita pozornosti zatím nikdo nepřidal žádný koment. 14.4. Poruchy pozornosti Roztržitost - neschopnost soustředit (porušená koncentrace) pozornost na to, co je v daném okamžiku důležité.; Rozptýlená pozornost - neschopnost soustředit (porušená koncentrace) a udržet (porušená tenacita) pozornost na podnětu.; Hyperprosexie - zvýšení pozornosti, zejména její koncentrace, pozornost je většinou upřena na nějaký. Charakteristiky pozornosti: koncentrace - intenzita zaměření; kapacita - ukazatel extenzity pozornosti, počet vjemů, které můžeme současně sledovat; tenacita - stálost, vytrvalost; iritabilita - práh intenzity podnětů schopných vázat pozornost; vigilita - schopnost její distribuce. Dělení pozornosti. aktivní Rozptýlenost - snížený limit stability soustředění na jeden objekt, znemožňuje udržet směr soustředění; jsou narušeny tenacita (soudržnost) a koncentrace; těkavost či fluktuace znamená přesouvání pozornosti na každý nově příchozí podnět, i když není podstatný; tato porucha u některých starších osob může.

3. Distribuce - dělení pozornosti na více zdrojů informací - spíše u žen (vaření, žehlení, nákupy, péče o děti..) 4. Vigilita - schopnost přenášet pozornost na více zdrojů informací - představuje pružnost pozornosti a ovlivňuje její adaptabilitu 5. Tenacita - stabilit Tenacita-schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentrace v čase). Vigilita (čilost) - jasnost a bdělost vědomí Podle teorie filtru pozornosti od anglického kognitivního a experimentálního psychologa Donalda Erica Broadbenta (1926-1993) veškeré informace zaznamenané senzorickými vstupy jsou.

udržení po určitou dobu (tenacita) i přesun na jinou oblast (flexibilita). •Vývoj pozornost: -Koncentrace pozornosti se zlepšuje na počátku školního věku (významný aspekt školní zralosti) - délka soustředění je omezená (7 let - 7-10 min., 10 let - 10-15 minut). -Selektivita pozornosti (rozlišení podstatných deficit pozornosti. nedostatky v pozornosti, její snížená koncentrativnost (soustředěnost), potíže s udržováním pozornosti, její snadná odklonitelnost, nezřídka spojená s hyperaktivitou, neklidem a impulzivním chováním a častější u chlapců než u dívek. Souvisijící slova. lde / lmd; deficit; kognitivní defici Tenacita. zaměřenost vědomí na určitý podnět. schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase). schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí Vlastnosti pozornosti Tenacita - vytrvalost Koncentrace - pozornost Kapacita- rozsah Selektivita Intenzita - síla zaměřené pozornost k určitému ději, kolísání Oscilace Stabilita - opak oscilace. Schopnost upírat pozornost se stejnou intenzitou na stejný předmět Distribuce - rozdělen

pozornosti z jednoho objektu na druhý kolísání - rychlost přenosu z jedné části na druhou u stejného objektu tenacita - výdrž, vytrvalost, schopnost udržet pozornost směrem k jednomu podnětu dlouhou dobu, souvisí se zájmy dané osoby. Činitelé ovlivňující pozornos Metoda zkoumání pozornosti, která je charakteristická tím, že je proband vystaven dvěma audio vstupům, které přehrávají jiné zvukové záznamy, se nazývá _____ _____. dual task Metoda zkoumání pozornosti, která je charakteristická tím, že má proband za úkol dělat dvě činnosti současně, se nazývá _____ _____ Tenacita pozornosti označuje: a) výdrž pozornosti. b) přenášení pozornosti. c) rozsah pozornosti. d) bdělost pozornosti. 3. Model označovaný jako Velká pětka (Big Five) se nejvíce využívá v/ve: a) psychodiagnostice . b) vývojové psychologii. c) sociální psychologii. d

Pozornost - Wikipedi

Tenacita - znamená schopnost udržet pozornost po určitou dobu (pozornost ale kolísá - osciluje a fluktuuje) 3. Rozsah pozornosti, distribuce - je určena počtem podnětů, na které se jedinec dovede soustředit (rozdělování pozornost - souvisí s typem temperamentu) Exekutivní schopnosti (frontální oblasti) • Řešení problémů • Rozhodování • Vytváření a flexibilita pracovních plánů a strategií • Distribuce, tenacita pozornosti, set shifting • Pracovní paměť • Cílená verbální fluence, cílená vizuální fluence • Neuropsychologické testové metody: • Wisconsin Card Sorting Test (WCST, Berg, Grant, 1948 VLASTNOSTI POZORNOSTI. selektivita - vybírá ze všech působících podnětů ten, který se stane centrem pozornosti; trvalost, stálost: pozornost krátkodobá - trvá do doby, než je dosaženo cíle; pozornost dlouhodobá - souvisí s životními síly člověka (př. maturita) tenacita - výdrž pozornosti; vigilita - bdělos Hypoprosexie - snížení pozornosti globálně ve všech částech, je snížená kapacita, tenacita, vigilita aj. Může se objevovat při únavě, vyčerpání, schizofrenii a dalších. Hyperprosexie - zvýšení pozornosti ve všech složkách. Jde tedy také o globální poruchu 1. Koncentrace pozornosti - znamená intenzitu soustředění. 2. Tenacita - znamená schopnost udržet pozornost po určitou dobu (pozornost ale kolísá - osciluje a fluktuuje) 3. Rozsah pozornosti, distribuce - je určena počtem podnětů, na které se jedinec dovede soustředit (rozdělování pozornost - souvisí s typem temperamentu). 4

Tenacita = po určitou době se soustředěně zabýváme pouze jedním podnětem (učení, hra) = výdrž, vytrvalost po dlouhou dobu, souvisí se zájmy Vigilita = bdělost, podle potřeby přepojujeme zacílení pozornosti (řízení auta) 2.11.2017 VLASTNOSTI POZORNOSTI. selektivita - vybírá ze všech působících podnětů ten, který se stane centrem pozornosti; trvalost, stálost: pozornost krátkodobá - trvá do doby, než je dosaženo cíle; pozornost dlouhodobá - souvisí s životními síly člověka (př. maturita) tenacita - výdrž pozornosti; vigilita - bdělos Vlastnosti pozornosti-koncentrace=soustředěnost vědomí k určitému objektu při současném opomíjení jiných podnětů-tenacita,stálost=délka soustředění pozornosti na jedne podnět(unavitelnost je opak)-rozsah,kapacita=množství podnětů,na které s emůžeme v urč.chvílu soustředit,závisí to na různorodosti předmět

PPT - Pracovní paměť a kognitivní remediace PowerPoint

nicméně jeho tenacita pozornosti je rovněž výrazně oslabena. Nedokáže se také soustředit na jednu činnost delší dobu, ale jeho snížená schopnost koncentrace se projeví spíše zahleděním se na jedno místo, pozorováním děje za oknem, atd.. Obecně lze říci, že pro diagnóz 1 PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU 10. 1.1 Definice a terminologie 10. 1.2 Příčiny vzniku ADHD 12. 1.3 Symptomy ADHD 13. 1.3.1 Porucha pozornosti 13. 1.3.2 Impulzivita 15. 1.3.3 Hyperaktivita 15. 1.4 Diagnostická kritéria ADHD 16. 1.4.1 Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10) dle Světové zdravotnické organizace 1 A UDRŽOVÁNÍ POZORNOSTI 49. 4.3 VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI POZORNOSTI 51. 4.3.1 Koncentrace pozornosti 51. 4.3.2 Selektivita pozornosti 52. 4.3.3 Distribuce pozornosti 55. 4.3.4 Tenacità pozornosti 58. 4.4 VÝVOJ POZORNOSTI A JEJÍ PROMĚNY. V PRŮBĚHU ŽIVOTA 60. 5. VNÍMÁNÍ A SMYSLOVÉ POZNÁVÁNÍ 63 5.1 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 65 5.1.1 Způsob. Kategorie: Psychologie Typ práce: Otázky k Bc. SZZk. Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc Charakteristika: Práce byla vypracována jako státnicová otázka.Obsah práce je získán z přednášek i z odborné literatury. Tématem je pozornost, vědomí, myšlení a inteligence porucha aktivity a pozornosti. hyperkinetická porucha chování. klinický obraz hyperkinetické poruchy/ADHD. hypoprosexie. porucha zaměření pozornosti. porucha přesunu pozornosti. tenacita pozornosti. distraktibilita. porucha exekutivních funkcí. porucha behaviorální inhibice. impulzivita. dysregulace chování. hyperaktivita.

Poruchy pozornosti - Upsychiatra

Tenacita pozornosti v průběhu testování kolísala, mírné zhoršení bylo zachyceno také v oblasti distribuce pozornosti, výrazněji narušena byla pracovní paměť. Psychomotorické tempo bylo zpomaleno mírně. Vizuokonstrukční funkce se jevily na dobré úrovni, výkon v podobném typu úloh však byl negativně ovlivněn narušení Pozornost: Výdrž pozornosti během vyšetření, nerozptyluje se. Tenacita, hypoprosexie, hyperprosexie. Orientačně sedmičkový test. Intelekt: Rozsah slovní zásoby, způsob vyjadřování, v kontextu s nejvyšším dosaženým vzděláním. Orientační vyšetření psychiatrem zahrnuje dotazy na základní údaje z historie, zeměpisu. - tenacita pozornosti, t. j. dĺžka sústredenia je príliš krátka. Tieto deti nie sú schopné udržať pozornosť, pozornosť býva kolísavá, často celkom bez príčiny. Výkyvy pozornosti sa prejavujú nielen v školskej práci, ale i v hre. - distribúcia, t. j. rozsah pozornosti, je príliš malý

Poruchy pozornosti. Pozornost - psychický stav projevující se zaměřeností a soustředěností vědomí na určitý vnitřní nebo vnější podnět. Poruchy pozornosti: Rozptýlenost pozornosti - porucha koncentrace (soustředění) a tenacita (udržení) pozornosti tenacita - schopnost udržet pozornost pro určitou dobu rozsah pozornosti - je určena počtem podnětů, na které se jedinec dokáže současně soustředit vigilita, vigilance - schopnost zachytit podněty, které jsou slabé, nenápadné, je ovlivněna motivací, očekávání Strukturovaný kognitivní trénink respondentů s PN sestavený z praktických úkolů a pracovních listů zaměřených na jednotlivé oblasti pozornosti (tenacita, selektivita pozornosti, rozdělená pozornost) byl efektivní pro domény exekutivních funkcí vyžadující zaměření pozornosti [26] tenacita pozornosti, flexibilita myšlení, schopnost plánování a vytváření si pracovních strategií). Intelektové nadání se pohybuje v pásmu popula čního podpr ůměru. Relativn ě zachovalá je kvalita pam ěti (pr ůměr) a logické pojmové myšlení (mírný nadpr ůměr). Cílená verbální fluence je ve složce sémantické

tenacita pozornosti: referá

a) selektivita pozornosti b) koncentrace pozornosti c) rozsah pozornosti d) tenacita pozornosti e) distributivnost pozornosti f) flexibilita pozornosti 2) Paměť a) fixace b) retence c) rekognice a reprodukce Ad III. KOGNITIVNÍ OPERAČNÍ STRUKTURA 1) Motorické operace a) somatické koordinace b) manuální koordinace 2) Percepční operac myšlení, pozornosti, paměti atd.). 2) Osobnostní faktory podmiňující duševní práce - schopnost žáka ve škole a při domácí . přípravě, zde zejména schopnost koncentrace pozornosti (tenacita, oscilace, fluktuace), odolnost vůči únavě, rušivým vlivům (vnějším, vnitřním), úroveň rozvoje pracovních . návyků. Dôležité vlastnosti pozornosti napr. sú: -selektivita pozornosti (výberovosť) -koncentrácia pozornosti (sústredenosť) -tenacita pozornosti - stabilita pozornosti a schopnosť udržať ju na určitú dobu -oscilácia pozornosti - prirodzené kolísanie intenzity pozornosti -fluktuácia pozornosti - trvalejšie odklony a presuny. 1 univerzita karlova v praze filozofickÁ fakulta katedra pedagogiky bakalÁŘskÁ prÁce kateřina hozáková v&yac..

univerzita karlova v praze . fakulta tĚlesnÉ vÝchovy a sportu . diplomovÁ prÁce . 2010 hana országov • druhy pozornosti -zÁmĚrnÁ vs. bezdĚČnÁ, protivolnÍ, selektivnÍ vs. difÚznÍ, tenacita a vigilita • vlastnosti pozornosti -rozsah (ŠÍŘka), hloubka, stÁlost, oscilace, rozdĚlenÍ • poruchy pozornosti -roztrŽitost, rozptÝlenost, adhd -porucha pozornosti s hyperaktivitou, add -porucha pozornosti bez hyperaktivit Pam ěťové schopnosti Fáze mnestického procesu, modality, typy pam ěti Specifické metody: • California Verbal Learning Test (CVLT, Delis et al., 1987) • Rey Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT, Rey, 1958) • Rey-Osterrieth Complex Figure Test (CFT, Rey, 1941; Osterrieth, 1944) • Benton Visual Retention Test-Revised (Benton, 1946; Sivan, 1992 Značně nízká tenacita pozornosti - při logopedické intervenci vydrží 15 minut. Od listopadu 2007 Aneta na naše pracoviště docházela do nedávné doby na EEG biofeedback. Absolvovala přes 120 sezení se zlepšením pozornostního beta/theta indexu z 3,4 na dnešních 1,7, což můžeme považovat za normu

Tenacita pozornosti v průběhu testování kolísa-la, mírné zhoršení bylo zachyceno ta-ké v oblasti distribuce pozornosti, vý-razněji narušena byla pracovní paměť. Psychomotorické tempo bylo zpomaleno mírně. Vizuokonstrukční funkce se jevi-ly na dobré úrovni, výkon v podobné DOPORUČENÉ POSTUPY PSYCHIATRICKÉ PÉČE 2018 Psychiatrické vyšetření dospělého pacienta Pavel Pavlovský, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlov Share & Embed. Embed Script. Size (px POZORNOST 43 // 4.1 POZORNOSTJE SLOŽITÝ FUNKČNÍ SYSTÉM 44 // 4.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ UPOUTÁVÁNÍ // A UDRŽOVÁNÍ POZORNOSTI 49 // 4.3 VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI POZORNOSTI 51 // 4.3.1 Koncentrace pozornosti 51 // 4.3.2 Selektivita pozornosti 52 // 4.3.3 Distribuce pozornosti 55 // 4.3.4 Tenacita pozornosti 58 // 4.4 VÝVOJ POZORNOSTI A. Komentáře . Transkript . Kognitivní dysfunkce u R

tenacita pozornosti - dotaz na slovo Slovník cizích slo

 1. ut na dnešních 45, slovní zásoba je nyní odhadována na 500 slov. Výraznì se zlepšila výbavnost pamìti, což potvrzuje i klientèina matka. Po-drobnosti tréninku a jeho efekt vèetnì logopedického a psy-chologického vyšetøení uvádíme v.
 2. Ergonomie (z řečtiny ergon práce a nomos zákon) vznikla jako obor zabývající se optimalizací potřeb člověka v pracovním prostředí a v jeho pracovních podmínkách. Šlo zejména o stanovení vhodných rozměrů, designu nástrojů, nábytku a jejich uspořádání v pracovním prostředí a v optimálních dosahových vzdálenostech
 3. V ústřední knihovně vracejte, prosím, přednostně v samoobslužném automatu ve foyer. Obecná psychologie. dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový zákla
 4. 4.3.4 Tenacità pozornosti 58 4.4 VÝVOJ POZORNOSTI A JEJÍ PROMĚNY V PRŮBĚHU ŽIVOTA 60 5. VNÍMÁNÍ A SMYSLOVÉ POZNÁVÁNÍ 63 5.1 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 65 5.1.1 Způsob zpracování vizuální informace 66 5.1.2 Psychologické zákonitosti zrakového vnímání 68 5.1.3 Rozpoznávání objektů a situací 7
 5. Zde najdete cizí slova na něž návštěvníci hledají opověď, pomožte s odpovědí, pokud ji znáte
 6. Neuropsychologické vyšetření při podezření na kognitivní defici
 7. Poruchy pozornosti. Roztržitost - neschopnost soustředit (porušená koncentrace) pozornost na to, co je v daném okamžiku důležité. Rozptýlená pozornost - neschopnost soustředit (porušená koncentrace) a udržet (porušená tenacita) pozornost na podnětu

VLASTNOSTI POZORNOSTI. 1)Tenacita, vytrvalost, stabilita. schopnost vytrvat po delší dobu v zájmu o jeden objekt. Koncentrace. schopnost soustředění k jednomu určitému objektu při současném přihlížením ostatním. opakem je těkavost. Kapacit tenacita pozornosti, t. j. dĺžka sústredenia je príliš krátka distribúcia, t. j. rozsah pozornosti, je príliš malý. Takéto deti sú schopné vnímať iba malé množstvo informácií, nedokážu venovať pozornosť komplexnejšej situácii, uvedomujú si iba niektoré z celkového súhrnu podneto K vlastnostem pozornosti nepatří: a) tenacita b) intenzita c) rozsah d) validita. Které stádium je nesprávněně zařazeno do Piagetova pojetí kognitivního vývoje? a) senzomotorické stádium b) předoperační stádium c) stádium prekognitivní d) stádium formálních operac Milí rodičové, chtěla bych Vás seznámit s úvodní spoluprací v rámci konzultační individuální hodiny věnované dítěti. Rozhovor s chlapcem proběhl v běžném pracovním týdnu a odpoledne v mé pracovně. Cílem rozhovoru bylo navázat s dítětem kontakt, spolupráci v klidném prostředí a zjistit jeho verbální a neverbální projevy. V rozhovoru byly použity otevřené.

23. Pojmem 'tenacita' se v psychologii rozumí: a) výdrž pozornosti b) bdélost c) chorobné snížená pozornost pti vy¿erpání a nékterých duševních poruchách d) periodické pFenášení pozornosti z jednoho piedmétu na druhý 24. Autorem knihy Kritika praktického rozumu, poprvé vydané roku 1788, je TENACITA - tuhosť ( tenacita pozornosti) TENZIA - nepríjemný pocit vnútorného napätia. TETIZMUS - takmer nezrozumiteľná reč, porucha výslovnosti, pri ktorej všetky spoluhlásky vyslovujú ako t , alebo ich vynechávajú. TIK - nutkavý pohyb napodobujúci pohyb účelový. TREMOR - trasenie ( svalov Verdikt lekárov znel detský autizmus, mentálny postih, suspenzívna pervazívna porucha, narušená komunikačná schopnosť, hyperaktivita, znížená koncentrácia a tenacita pozornosti. Neviem, či sa dá s diagnózami vlastného dieťaťa niekedy vyrovnať, ale po prekonaní prvotného šoku nasledovala ďalšia rana, synčeka vo veku 2.

Paměť a její poruchy – WikiSkripta

4. Přehled poruch dalších funkcí: pozornosti, paměti a ..

 1. Opakem emoční lability je emoční tenacita, která naopak značí nepřirozeně dlouhé přetrvávání určité emoce. I když může být samotná emoční labilita diagnózou (organická emoční labilita - astenie), mnohdy se jedná o příznak, symptom mnohem rozsáhlejšího problému
 2. Tenacita, tj.stabilita a trvalost pozornosti v čase.Po určité době se začne projevovat únava, ztráta motivace, atd. (Je dobré např.: změna strategie, polohy těla; přestávky) 6.oscilace, tj. těkání z jedné části objektu na jinou (u zraku-pokud se díváme na fotografii obličeje
 3. PORUCHY POZORNOSTI A PAMĚTI - tenacita - setrvání u určitého obsahu vědomí na delší dobu - vigilita - možnost rychle obrátit pozornost jinam paměť - schopnost zachovat a znovu si vybavit obsah, který prošel naším vědomím - člověk dokáže vzpomínku časově zařadit.
 4. ulé zážitky se uchovávají v naší psychice, aniž by byly v našem vědomí. 2) proces zapamatování - ve fázi se mění povaha zapamatovaného, mění se vnitřní vztah k zapamatovaném
 5. Tenacita - znamená schopnost udržet pozornost po určitou dobu (pozornost ale kolísá - osciluje a fluktuuje) 3. Rozsah pozornosti, distribuce - je určena počtem podnětů, na které se jedinec dovede soustředit (rozdělování pozornost - souvisí s typem temperamentu). 4. Vigilita - pružnost pozornosti - přenášení z.
 6. Vlastnosti pozornosti Pozornost není samostatný proces, vždy je vázána na proces jiný, nap . vnímání vizuál-ních podnt $. 1. Tenacita, vytrvalost, stálost. Schopnost udržet ve v domí po urþitou dobu jeden obsah. Opak, protikladný pól nazý-váme unavitelnost (pozornosti, þlov ka), nestálost (pozornosti). 2
 7. Tenacita (= stálost, trvání) - délka soustředění pozornosti na určitý předmět. - pod hlavním proudem pozornosti existuje podvědomá registrace okolního dění = co zaznamená, si sice nepamatujeme, ale upozorní nás, jakmile se stane něco pro nás osobně zajímavého

kapacita - rozsah pozornosti. tenacita - vytrvalost, stálost. iritabilita - dráždivost. intenzita - stupeň soustředění. oscilace - kolísání intenzity pozornosti. vigilita - přenášení pozornosti. Roztržitost - neschopnost přenášet nebo soustředit pozornost na to, co je třeba. soustředění na delší dob Charakteristiky pozornosti: volní x mimovolní x protivolní. Tenacita (vytrvalost) x koncentrace (soustředění) x kapacita (rozsah) x přepojování x selektivita x intenzita x oscilace x stabilita x distribuce. Poruchy: a) nepatické . roztržitost ( nevšímáme si dílčích problémů, nedostatečná koncentrace pozornosti Říká se tomu bazální tenacita (zákl. trvalé udržení pozornosti). Navazuje na exhibicionismus, kterým disponuje v určité míře každý člověk. Někdo ukazuje světu sám sebe běžným způsobem, někdo extrémní ukázkou se zvýšeným prahem thanatos (pud smrti), jako jsou různé adrenalinové top-sportovní výkony a někdo. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Schopnost udržet pozornost na určitý podnět, nenechat se rozptýlit, se označuje jako tenacita - která je důležitá například při učení. Schopnost pohotově měnit zacílení pozornosti se nazývá vigilita - ta je důležitá například při řízení dopravního prostředku. Rozsah, šířka - Extenzita,.

Pozornost - Wikisofi

VLASTNOSTI POZORNOSTI Vytrvalost (tenacita) - podržet zaměření na delší dobu Soustředění (koncentrace) Rozsah (kapacita) Přepojování (vigilita) Selektivita (výběrovost) Oscilace (kolísání intenzity) Stabilita (stálost, opak oscilace) Distribuce (rozdělování pozornosti, sch. Sledova Vlastnosti pozornosti: 1. tenacita (vytrvalosť) - schopnosť zamerať sa na dlhší čas na určitý jav, ako dlho je schopný sa sústrediť. 2. kapacita - určité množstvo javov, ktoré vieme v určitom okamihu súčasne pozorova Postvolní pozornost Kognice - pozornost Intenzita - síla Tenacita - stálost, trvání Kapacita - rozsah Oscilace - přenášení Fluktuace - přesouvání Distribuce pozornosti -rozdělování Kognice - paměť paměť - schopnost organismu přijímat, uchovávat a vyvolávat přechodné vjemy, a to i po odeznění vyvolávajících. Definitions of Pozornost, synonyms, antonyms, derivatives of Pozornost, analogical dictionary of Pozornost (Czech * dělení pozornosti - hraju na klavír a čtu noty - najednou) * štěpení pozornosti - činnost dělíme na různé celky (učíme se hrát na klavír - každá ruka zvlášť) d) tenacita - výdržnost - schopnost zaměřit se na dlouhou dobu na 1 objek

- vlastnosti pozornosti: kapacita - schopnost sledovat více předmětů nebo inností souþasně intenzita - schopnost maximálního soustředění vigilita - schopnost přenášení pozornosti (tam, kde není možné sledovat všechny důl. věci najednou) tenacita - stálost (ulpělost) PORUCHY POZORNOSTI

DRUHY POZORNOSTI VONKAJŠIA VNÚTORNÁ POÚMYSELNÁ (proti vôli) Vôľové úsilie vlastnosti podnetov Bdelosť Stálosť (tenacita) Koncentrácia (fascinácia) Prenášanie (distribúcia) Rozdeľovanie Rozsah Kolísanie (fluktuácia) VLASTNOSTI POZORNOSTI PRÍKLADY Sústredenie sa na aktivit Tenacita (soudržnost) - znamená schopnost udržet pozornost po určitou dobu (pozornost ale kolísá - osciluje a fluktuuje) 3. Rozsah pozornosti, distribuce - je určena počtem podnětů, na které se jedinec dovede soustředit (rozdělování pozornost - souvisí s typem temperamentu) Základními vlastnostmi pozornosti jsou: Tenacita - schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase). Vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k druhému a orientovat se v místě, čase a situaci Poruchy pozornosti: A) Nepatické. Roztržitost - vzniká tehdy, když řešíme určitý problém a při tom si nevšímáme jiných důležitých podnětů. Rozptýlená pozornost - jedinec nedokáže udržet pozornost na jednom podnětu (roztěkanost - hyperaktivní děti), porušena koncentrace a tenacita. B) Patick

pozornost - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. 2) osobnostní faktory podmiňující duševní práce - schopnost žáka ve škole a při domácí přípravě, zde zejména schopnost koncentrace pozornosti (tenacita, oscilace, fluktuace), odolnost vůči únavě, rušivým vlivům (vnějším, vnitřním), úroveň rozvoje pracovních návyků, motivace atd
 2. U pacientů s ADHD lze předpokládat tyto dílčí poruchy pozornosti: slabá koncentrace pozornosti, krátká tenacita, malá distribuce, méně adaptabilní vigilita, nízká selektivita. Při psychologickém vyšetření pozornosti se zaměřujeme na tyto základní komponenty: udržovaná pozornost, zaměřená nebo selektivní pozornost.
 3. Předmět psychologie, její vývoj, hlavní psychologické školy a koncepce. Využití psychologie v praxi. Termín psychologie (věda o duši, duševnu, psychice) razil teprve v 16. stol. německý humanista Melanchton
 4. anty a zaměření Jaká vlastnost pozornosti bude vyžadována, to závisí na konkrétní innosti, nebo povolání
 5. diagnostiku a terapiu porúch pozornosti (tenacita pozornosti, kapacita, selektivita pozornosti, tréning neglectu, neverbálny rozsah pozornosti podľa Gorsiho, pozornosť a interferencia, vyšetrenie vigilancie pozornosti, tonická pozornosť, zaťažiteľnosť a výdrž
 6. KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jso

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou. & vlastnosti pozornosti. Vlastnostmi pozornosti jsou: síla (intenzita˘ ˇ stabilita (tenacita) délka koncentrace rozsah (kapacita˘ ˚ jednorázovém aktu pozornosti kolísání (oscilace˘ ˚ ˚& ˇ ˇˆ ˙ˆ *˚ ˙ ˜ ˇ ˇ ' ˙ ˚ ˚ & ' ˜ .A ˆ ˙ ˇ ˆ ˚&' ˇ ˇ˜& ˇ ˇ- ˚ ' ˇ & & vání pozornosti z ˚ TENACITA*schopnost a dovednost obírat se v pozornosti po delší dobu jedním předmětem (jevem) TENDENCE*sklon k vykonávání určité aktivity. Existují tendence vrozené (pohyb) a získané (návyk). Bráníme-li se tendencím nebo je pro nějaké překážky nemůžeme realizovat, cítíme neklid a nutkání je vykonat.. Množstvím pozornosti, které věnujete dětem, můžete ovlivnit jejich postoj ke sportu a k pohybu obecně, včetně jeho vlastní účasti na těchto aktivitách. V průběhu tréninku je potom důležité věnovat pozornost a pomoc všem dětem, ne pouze vybraným a talentovaným

10 tipů ke zvýšení tvé pozornosti - Pražský Barcam

Zároveň jsou časté poruchy vštěpování do paměti, dost možná právě následkem poškození pozornosti, dále snížená rychlost zpracování a porucha exekutivních funkcí. Pacienti tak můžou mít problém s vykonáváním více činností najednou, vykonáváním komplexním úkolů, nebo práci v rychlosti 6. K vlastnostem pozornosti nepat ří: a. tenacita (schopnost a dovednost udržet pozornost vytrvale na ur čité d ění či objekty) b. intenzita c. rozsah d. validita 7. Které stádium je nesprávn ěně za řazeno do Piagetova pojetí kognitivního vývoje? a. senzomotorické stádium b. předopera ční stádium c. stádium prekognitivní d Musí ji udržet dostatečně dlouho (tenacita pozornosti). Jeho pozornost nesmí být povrchní (koncentrace pozornosti), musí umět včas přemístit pozornost z jedné činnosti na druhou, z jednoho podnětu na druhý (vigilita p.) Studijní materiál Psychicke procesy z předmětu Psychologie, střední škol

dílčí poruchy pozornosti: slabá koncentrace pozornosti, krátká tenacita, malá distribuce, méně adaptabilní vigilita, nízká selektivita. Při psychologickém vyšetření pozornosti se zaměřujeme na tyto základní komponenty: udržovaná pozornost, zaměřená nebo selektivní pozornost, rozděle-ná pozornost, střídavá. Vše co student potřebuje vědět. Dle charakteru celkové činnosti- úmyslná (bezděčná) vs. neúmyslná (záměrná) Dle charakteru psychické aktivity- mechanická- logická- názorná (zvuková, sluchová)- pohybová - mají výbornou tanečníci, gymnastky, apod. - verbální - mají lepší ženy než muži, př.déle.. Giriş | Kütüphane Hesabım | Listelerim | Žiakom a rodičom je k dispozícii špeciálny pedagóg: PhDr. Petra Jedličková, PhD. email: petra.jedlickova@zsgorazdova.sk; tel.: 0910 756 83

Onemocnění gastrointestinálního traktu společně s onemocněním respiračního aparátu dnes tvoří nejčastější onemocnění prasat, která se významnou měrou podílí na snížení rentability chovu prasat. Mezi ekonomicky nejzávažnější onemocnění gastrointestinálního aparátu prasat ve výkrmu patří dyzentérie prasat a u nás nově diagnostikované onemocnění. Test Souborka 201-350en Další várka. Ke klinickým metodám psychodiagnostiky patří: projektové testy pozorování anamnéza testy

Selektivita pozornosti Slovník cizích slo

Intenzita pozornosti se projevuje jako zaujatost činností, člověk jako by nic jiného neviděl ani neslyšel. Velmi intenzivní pozornost ovšem nejde udržet dlouho, za chvíli dochází ke vzniku únavy. Schopnost dlouhého intenzivního zaměření pozornosti se nazývá tenacita K vlastnostem pozornosti nepatří: o Tenacita - vytrvalost o intenzita o rozsah o Validita. Které stádium je nesprávně zařazeno do Piagetova pojetí kognitivního vývoje: o senzomotrické o předoperační o prekognitivní o Formálních operací Studijní materiál 12. Paměť z předmětu Psychologie, střední škol Úvodní rozhovor s malým chlapcem v předškolním věku pro práci v reedukační hodině. Rozhovor proběhl s chlapcem v běžném pracovním týdnu a odpoledne u nich doma. Cílem rozhovoru bylo navázat s dítětem kontakt, spolupráci v klidném prostředí a zjistit jeho verbální a neverbální projevy. V rozhovoru jsem použila otevřené i uzavřené otázky. Průběh rozhovoru. Vedeli ste, že veľmi dôležitú úlohu po traumatickom poškodení mozgu (TBI) po dopravných nehodách, úrazoch či iných príčinách zohráva aj kognitívny..

Pozornost - Publi.c

Oslabená býva najmä tenacita a koncentrácia pozornosti. ☎️ Preto ak máte vážne problémy s pamäťou alebo koncentráciou pozornosti, ktoré Vám sťažujú prácu, povedzte to svojmu lekárovi. Môže vás odkázať na neuropsychológa, ktorý Vám môže pomôcť

 • Tisk na samolepící folii.
 • Wiki corvette c4.
 • Obrázky volby.
 • Zásadité potraviny seznam.
 • Pöppelmann zwinger.
 • Steam and leaf graf.
 • Braun droga vyroba.
 • Android první aplikace.
 • Dům na prodej praha.
 • Total war warhammer 2 limited edition.
 • Makaton video.
 • Vysledky didaktickeho testu z cestiny 2018 podzim.
 • Lápis chemie.
 • My home xbox.
 • Strahov fotbalový stadion.
 • Jídelna kuchařek bez domova.
 • Klub ohařů.
 • Gel na nehty bez uv lampy.
 • Meteosat mapa.
 • Ac market gta san andreas download.
 • Aukce obrazů galerie.
 • Svastika zákon.
 • Břitva historie.
 • Spojky souřadící a podřadící test.
 • Jak na diorama.
 • Pks okna ceník.
 • Starkl moringa.
 • Vegetariánské recepty s rýží.
 • Boty geox recenze.
 • Povlaky na polštáře 40x60.
 • Jak vyštípat rajčata.
 • Drápovitá ruka.
 • Good and bad personality traits.
 • Pound.
 • Slevový kupon pikatec.
 • Nepasterizované mléko prodej praha.
 • Downton abbey online.
 • Elektrokoloběžka nitro bazar.
 • Bylinky na hormonální nerovnováhu.
 • Náplň do plněných paprik.
 • Mimibazar návody.